, Jak vyhlásit osobní bankrot → srozumitelný návod 2019 - Skrblík.cz

Jak vyhlásit osobní bankrot 2019: Podmínky, kde požádat

Kompletní návod, jak požádat o oddlužení fyzické osoby bez nutnosti hrazení poplatků soukromým zprostředkovatelům.

Podmínky pro osobní bankrot a oddlužení

Požádat o oddlužení může kdokoliv, kdo splňuje všechny následující podmínky:

 • dluží několika věřitelům,
 • své dluhy není schopen splácet a
 • v průběhu následujících 5 let bude způsobilý splatit alespoň 30 % svých dluhů.

Podat návrh na povolení oddlužení může výhradně fyzická osoba, vždy pouze sama za sebe, prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora, nebo akreditované osoby. Není tedy možné, aby za dlužníka návrh podal například některý z věřitelů nebo některý z příbuzných.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení může podat i některý z věřitelů, v tom případě má dlužník k dispozici lhůtu 30 dní, v rámci které může na soudu podat návrh na povolení oddlužení.

Kdy bude návrh na povolení oddlužení zamítnut?

Existují situace, kdy bude podaný návrh na oddlužení ze zákona automaticky zamítnut. Jedná se o tyto případy:

 • je sledován určitý nepoctivý záměr (např. na dlužníka v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení),
 • při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé méně než 30 % z hodnoty svých pohledávek (a nesouhlasí s tím),
 • návrh na oddlužení podala osoba, o jejímž oddlužení bylo již kdysi rozhodnuto,
 • dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Kde požádat o oddlužení a co všechno je potřeba?

Podat návrh na zahájení insolvenčního řízení a řízení o oddlužení lze na místně příslušném insolvenčním, tj. krajském soudu. Osoby s trvalým pobytem v Poděbradech ho tak podávají na soudu v Praze, dlužníci z Rychnova nad Kněžnou v Hradci Králové atp.

Návrh je nutné podat výhradně na předepsaném formuláři zveřejňovaném Ministerstvem spravedlnosti. Ihned po podání žádosti dojde k zápisu osoby dlužníka do veřejně přístupné evidence na internetu.

Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat mj.:

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech,
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

K tomuto návrhu je nutné dále přiložit:

 • seznam majetku a závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil,
 • listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
 • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se s dlužníkem dohodl, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

Osoby ochotné zavázat se při povolení oddlužení jako spoludlužníci nebo ručitelé dlužníka musí návrh spolupodepsat. Dále musí návrh podepsat dlužníkův manžel (manželka) a výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí.

Tato podmínka neplatí, jestliže oddlužením nemůže být dotčen majetek z nevypořádaného společného jmění manželů, rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho manželovi (manželce) a nezaopatřeným dětem nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela (manželky). Všechny podpisy musí být úředně ověřeny.

Při žádosti o oddlužení nevyužívejte služeb soukromých firem

V současné době je ke zpracování a podání návrhů oprávněn pouze advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor, a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci.

Nejvyšší částka za vypracování návrhu je zákonem stanovena na 4 tisíce korun při oddlužení jednotlivce6 tisíc při společném oddlužení manželů. Akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace návrhy vypracují zdarma

Dříve v České republice fungovaly soukromé společnosti, které nabízely mj. vypracování návrhu na oddlužení. Tyto společnosti často doporučovaly oddlužení i osobám, které podmínky osobního bankrotu nemohly v žádném případě splnit, za zpracování návrhu si přitom účtovaly desítky tisíc korun.

Přestože současná legislativa činnost těchto společností neumožňuje, některé z nich za pomocí nejrůznějších kliček a extra poplatků pokračují i nadále. Skrblík využití těchto služeb jednoznačně nedoporučuje. Vysoké poplatky spojené s využitím služby by navíc jen prohloubily finanční tíseň dlužníka.