Splátkový kalendář u finančního úřadu, pojišťovny, ČSSZ…

V případě dluhů, které není možné splatit jednorázově, si lze s některými pojišťovnami, úřady a dalšími institucemi domluvit splátkový kalendář. Nárok na něj není automatický, v první řadě musí být vidět ze strany dlužníka snaha a schopnost své závazky splácet.

Žádost o schválení a přidělení splátkového kalendáře je vhodné řešit vždy osobně na nejbližší pobočce příslušného úřadu či jiné instituce.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Smluvit splátkový kalendář je možné po domluvě osobně na pobočce, celý dluh je nutné splatit v průběhu následujících 24 měsíců. Minimální výše měsíční splátky je 500 Kč, první splátku je nutné uhradit již při smluvení splátkového kalendáře. Po splacení celé částky je možné požádat o odstranění penále.

Česká správa sociálního zabezpečení

Sjednání splátkového kalendáře na dluh na pojistném je možné, kromě klasických splátek se hradí také penále (0,025 % za každý den ode dne splatnosti první splátky). Penále se neplatí za dobu, ve které není vykonávána samostatná výdělečná činnost, nebo za dobu, kdy se zaměstnavatel již nepovažuje pro účely zákona o pojistném za zaměstnavatele.

Doba splácení nesmí překročit 36 měsíců, žádost lze podat na místně příslušné ČSSZ. O prominutí pak rozhoduje příslušná ČSSZ nebo MVČR individuálně, není na ně právní nárok.

Finanční úřad

Možnosti domluvy splátkového kalendáře s finančním úřadem jsou popsány v § 156 odst. 1, pís. a) až e), Zákona č. 80/2009 Sb. Daňový subjekt může podat žádost o rozložení splátky daně vždy, finanční úřad ji může povolit jen v určitých situacích:

  1. pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
  2. pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
  3. pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  4. není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
  5. při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Oddlužení

Revírní bratrská pokladna – zdravotní pojišťovna

Smluvení splátkového kalendáře je možné na pobočce pojišťovny.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Automatické právo na splátkový kalendář u této pojišťovny neexistuje, je o něj nutné požádat u ředitele příslušné pobočky Vojenské zdravotní pojišťovny. Splátkový kalendář lze uzavřít maximálně na jeden rok, přičemž je nutné dokázat schopnost postupně splácet nejenom dluh, ale také pojistné. Při podání žádosti o splátkový kalendář je nutné doložit potvrzení bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu a ČSSZ.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Splátkový kalendář je možné domluvit za předpokladu, že nehrozí zhoršení vymahatelnosti dluhu. Na uzavření dohody o splácení nemá dlužník právní nárok.

Při prodlení v platbách ztrácí dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává ihned splatnou a je povinen ji neprodleně uhradit. Po splnění dohody o splácení je možno požádat o prominutí penále vyúčtovaného z dlužného pojistného za dobu splátek.

O individuálních podmínkách rozhoduje náměstek ředitele VZP.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Splátkový kalendář s maximálně 10 splátkami dlužného pojistného je možné domluvit s ekonomickým oddělením pobočky.

Oborová zdravotní pojišťovna

Možnost splátkového kalendáře existuje, je možné o něj požádat písemně použitím formuláře. Dluh musí být splacen do 12 měsíců. Po splacení celé částky je možné požádat o prominutí penále.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Osobně na pobočce je možné se individuálně domluvit na splátkovém kalendáři a podmínkách.