Osobní bankrot 2024 → přehledný návod a podmínky

Petr Novák
Publikováno 1. prosince 2023
 • Návod, jak požádat o oddlužení fyzické osoby bez nutnosti hradit poplatky zprostředkovatelům
 • Na schválení osobního bankrotu máte zákonný nárok, stačí splnit jeho podmínky
 • Při podávání žádosti důrazně nedoporučujeme platit soukromým zprostředkovatelům
 1. Podmínky pro osobní bankrot a oddlužení

  Osobní bankrot 2024 → přehledný návod a podmínkyPožádat o oddlužení může kdokoliv, kdo splňuje všechny následující podmínky:

  • dluží několika věřitelům,
  • své dluhy není dlouhodobě schopen splácet bez jakékoli vidiny zlepšení
  • je schopen splácet alespoň 2 200 Kč měsíčně
  • dlužník musí prokazovat poctivý záměr a odpovědný přístup k plnění povinností

  Podat návrh na povolení oddlužení může výhradně fyzická osoba, vždy pouze sama za sebe, prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora, nebo akreditované osoby.

  Návrh na zahájení insolvenčního řízení může podat i některý z věřitelů, v tom případě má dlužník k dispozici lhůtu 30 dní, v rámci které může na soudu podat návrh na povolení oddlužení.

  Pokud dlužník návrh nepodá, bude se insolvence řídit konkursem, ve kterém dojde ke zpeněžení majetku dlužníka. Po ukončení konkursu se závazky dlužníka neodpouští a mohou se nadále vymáhat.

 2. Kdy bude návrh na povolení oddlužení zamítnut?

  Existují situace, kdy bude podaný návrh na oddlužení ze zákona automaticky zamítnut. Jedná se o tyto případy:

  • je sledován určitý nepoctivý záměr (např. na dlužníka v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení),
  • dlužník nebude schopen ze svého čistého měsíčního příjmu pokrýt minimální splátku ve výši 2 200 Kč a nezabavitelnou částku 12 705 Kč,
  • návrh na oddlužení podala osoba, o jejímž oddlužení bylo v posledních 10 letech rozhodnuto,
  • dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. Dlužník nebude schopen ze svého čistého měsíčního příjmu pokrýt minimální částku.
 3. Kde požádat o oddlužení a co všechno je potřeba?

  Podat návrh na zahájení insolvenčního řízení a řízení o oddlužení lze na místně příslušném insolvenčním, tj. krajském soudu. Osoby s trvalým pobytem například v Poděbradech ho tak podávají na soudu v Praze, dlužníci z Rychnova nad Kněžnou v Hradci Králové atp.

  Návrh je nutné podat výhradně na předepsaném formuláři zveřejňovaném Ministerstvem spravedlnosti. Po podání žádosti dojde k zápisu osoby dlužníka do veřejně přístupné evidence na internetu.

  Co musí obsahovat návrh na povolení oddlužení

  • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
  • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících,
  • údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců,
  • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší,
  • informace o předešlých insolvenčních řízeních

  Osoby ochotné zavázat se při povolení oddlužení jako spoludlužníci nebo ručitelé dlužníka musí návrh spolupodepsat. Dále musí návrh podepsat dlužníkův manžel (manželka) a výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí.

  Tato podmínka neplatí, jestliže oddlužením nemůže být dotčen majetek z nevypořádaného společného jmění manželů, rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho manželovi (manželce) a nezaopatřeným dětem nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela (manželky). Všechny podpisy musí být úředně ověřeny.

 4. Povinnosti dlužníka v průběhu osobního oddlužení

  Po schválení oddlužení je dlužník povinen

  • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, například nezaměstnaní se musí snažit najít si práci
  • mimořádné příjmy použít ke splátkám nad rámec splátkového kalendáře, jedná se například o příležitostné přivýdělky, výhry ze soutěží, příjmy z krátkodobých pronájmů apod.
  • dokládat insolvenčnímu správci každých 6 měsíců výši příjmů, přičemž za příjmy se považuje mzda, příjmy z podnikání, nemocenská, starobní a invalidní důchod, jednorázový dar či dědictví
  • nezatajovat žádné příjmy
  • nevytvářet žádné nové dluhy

  Insolvenční novela, která vešla v platnost v červnu 2019, zavedla 2 varianty oddlužení, kdy má dlužník možnost splatit za 3 roky nejméně 60 %, nebo za 5 let 30 % svých dluhů. Budou-li příjmy dlužníka stačit na pokrytí 100 % všech pohledávek, může být insolvenční řízení ukončeno dříve.

  Jestliže dlužník nesplatí za 3 roky 60 % svých závazků, plynule přechází do druhé varianty oddlužení, ve které se bude snažit po dobu dalších dvou let splatit alespoň 30 %. Splní-li dlužník řádně a včas všechny povinnosti, insolvenční soud ho osvobodí od všech zbývajících dluhů.

  Nepodaří-li se mu během 5 let splatit alespoň 30 % svých dluhů, bude o prominutí zbývajících dluhů rozhodovat soud. Pokud soud rozhodne, že se dlužník maximálně snažil, bude mu podle nové právní úpravy zbytek dluhů odpuštěn, i když splatí třeba jen 15 %.

 5. Důvody pro zrušení oddlužení

  Soud může celý proces oddlužení v průběhu zrušit, pokud dlužník

  • sám navrhne zrušení oddlužení
  • neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. To může nastat v případě, že dlužník zatajuje svoje příjmy, nebo jestliže nekomunikuje s insolvenčním správcem či soudem
  • nebude schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře, například pokud dlužník přijde v průběhu oddlužení o práci a nepodaří se mu najít jinou
  • bude mít během oddlužení nové půjčky a další závazky, které nebude schopen platit
  • podvodně jedná nebo oddlužením sleduje nepoctivý záměr

  V takových případech soud předvolá dlužníka, insolvenčního správce a zástupce věřitelů, kde dlužník dostane příležitost celou situaci vysvětlit. Pokud se prokáže pochybení ze strany dlužníka, může soud rozhodnout o přeměně oddlužení v konkurs. Majetek dlužníka tak bude prodán a pohledávky, které nebudou po insolvenčním řízení uspokojeny, nezaniknou.

Při žádosti o oddlužení nevyužívejte služeb soukromých firem

V současné době je ke zpracování a podání návrhů oprávněn pouze advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor, a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci.

Nejvyšší částka za vypracování návrhu je zákonem stanovena na 4 tisíce korun při oddlužení jednotlivce a 6 tisíc při společném oddlužení manželů. Akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace návrhy vypracují zdarma.

Dříve v České republice fungovaly soukromé společnosti, které nabízely mj. vypracování návrhu na oddlužení. Tyto společnosti často doporučovaly oddlužení i osobám, které podmínky osobního bankrotu nemohly v žádném případě splnit, za zpracování návrhu si přitom účtovaly desítky tisíc korun.

Přestože současná legislativa činnost těchto společností neumožňuje, některé z nich za pomocí nejrůznějších kliček a extra poplatků pokračují i nadále. Skrblík využití těchto služeb jednoznačně nedoporučuje. Vysoké poplatky spojené s využitím služby by navíc jen prohloubily finanční tíseň dlužníka.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.