Vyhlášení osobního bankrotu: Aktuální podmínky pro rok 2024

Lenka Chládková
Publikováno 29. května 2024
 • Pro řadu lidí je obtížné dostat se z dluhové pasti, přestože své závazky poctivě splácí
 • Pokud jsou dluhy příliš vysoké a k tomu se vlivem úroků neustále navyšují, není jiného východiska než oddlužení
 • Pro dosažení osobního bankrotu a odpuštění dluhů musí být dlužník schopen splácet minimálně 2 178 Kč měsíčně

Od roku 2019 v České republice platí mírnější podmínky pro vstup do procesu oddlužení. Insolvenční novela přinesla mnoho pozitivních změn, které umožnily zbavit se dluhů většímu počtu lidí. I přesto ale na osobní bankrot nedosáhne každý.

 1. Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu

  Dlužník splňuje podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu, pokud má dluhy u 2 nebo více věřitelů a není dlouhodobě schopen platit své závazky. Jestliže je schopen platit měsíčně odměnu insolvenčnímu správci ve výši 1 089 Kč a minimálně 1 089 Kč na umoření závazků věřitelům a současně splní i další podmínky, může vstoupit do oddlužení.

  Dlužníkům, kterým se nepodaří dát dohromady měsíčně splátku ve výši 2 178 Kč, oddlužení povoleno nebude. V případě společného oddlužení manželů se jedná o měsíční splátku ve výši 3 268 Kč.

 2. Oddlužení za 3 roky, 5 let a prominutí dluhů

  V současné době jsou dostupné 2 varianty oddlužení, kdy dlužník splatí za 3 roky nejméně 60 %, nebo za 5 let 30 % svých dluhů.

  Jestliže se dlužníku nepodaří splatit za 3 roky 60 % svých závazků, plynule přechází do druhé varianty oddlužení, ve které se bude snažit po dobu dalších dvou let splatit alespoň 30 %. Nepodaří-li se mu podmínku dodržet, bude o prominutí zbývajících dluhů rozhodovat soud.

  Pokud soud rozhodne, že se dlužník maximálně snažil, bude mu podle nové právní úpravy zbytek dluhů odpuštěn, i když splatí třeba jen 15 %.

  Soud posuzuje, zda práce, kterou člověk vykonával, odpovídala jeho možnostem a zda by si někde jinde nevydělal víc peněz. Nezaměstnaní musejí prokázat, že vynaložili veškeré úsilí, aby si našli práci apod.

 3. Maximální výše dluhů

  Maximální výše dluhů není stanovena. Dlužníkům s vysokými dluhy bude umožněno vstoupit do procesu oddlužení, i když je zřejmé, že dojde zcela k minimálnímu splacení pohledávek.

 4. Nezabavitelná částka 2024

  Částka, která zůstává dlužníkům, kteří jsou v exekuci, nebo v insolvenci, aktuálně činí 12 704,66 Kč.

  Za každou vyživovanou osobu se nezabavitelná částka navyšuje o 3 176,16 Kč.

 5. Oddlužení důchodců a invalidů

  Jednodušší oddlužení platí pro důchodce a invalidy druhého a třetího stupně. Oddlužení mohou dosáhnout už za 3 roky, přičemž nemusí splatit 60 % dluhů.

  Jedinou podmínkou je, že musí splácet minimálně 2 178 Kč měsíčně.

  Této možnosti mohou využít pouze jednou.

 6. Osobní bankrot OSVČ

  Osobní bankrot OSVČ je možný, pokud se jedná o dluhy spotřebitelského charakteru, nebo za splnění určitých podmínek.

  Od června 2019 se živnostníkům vypočítávají zálohové srážky, jejichž výše v z rozdílu vychází mezi doloženými příjmy a výdaji za předcházející zdaňovací období. Pokud to není z nějakého důvodu možné, zálohové srážky se vypočítají z měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího roku.

  Výši zálohové splátky je možné změnit, pokud o to sám živnostník insolvenční soud požádá. Důvodem může být například změna životní situace.

  Na konci každého zdaňovacího období dlužník předloží insolvenčnímu správci přiznání k dani z příjmů a výpisy z účtů, případně další listiny dokládající příjmy a výdaje. Insolvenční správce z doložených údajů vypočítá tzv. referenční srážku, která bude vycházet z jedné dvanáctiny skutečného zisku.

  Mohou nastat dvě varianty

  • Zaplacená zálohová částka v daném zdaňovacím období je nižší než vypočítané referenční srážky. Dlužník uhradí nedoplatek
  • Zaplacená částka je vyšší než referenční srážky. Přeplatek se nevrací, ale dlužník může požádat insolvenční soud o snížení zálohové splátky
 7. Splátkový kalendář pouze se zpeněžením majetku

  Od června 2019 jdou dluhy jdou splácet pouze:

  Zpeněžením majetku

  Kdy se veškerý movitý i nemovitý majetek dlužníka prodá ve veřejné dražbě nebo případně i mimo dražbu. Z výtěžku se odečítá odměna insolvenčnímu správci a zbývající částka je rozdělena mezi věřitele v poměru jejich pohledávek. Do majetkové podstaty se nezahrnuje majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení.

  Kombinací zpeněžení majetku a splátkového kalendáře

  Dlužník platí pravidelné měsíční splátky, ale současně bude prodána část jeho majetku.

 8. Podmínky pro schválení osobního bankrotu

  K základním podmínkám pro schválení insolvence patří, že dlužník musí mít dluhy nejméně u 2 věřitelů, není schopen své závazky dlouhodobě splácet bez vidiny nějakého zlepšení a musí prokazovat poctivý záměr a odpovědný přístup k plnění povinností.

  Kdy soud návrh na povolení oddlužení zamítne

  • dlužník v posledních 10 letech před podáním návrhu na oddlužení oddlužením prošel a byl osvobozen od placení svých dluhů
  • dlužníku byl v posledních 5 letech návrh na povolení oddlužení zamítnut pro nepoctivý záměr, nebo pokud bylo dlužníku oddlužení neschváleno či zrušeno pro nepoctivý záměr
  • dlužník vzal v posledních 3 měsících návrh na povolení oddlužení zpět
 9. Pořadí uspokojování pohledávek

  Insolvenční novela také pamatuje na lichváře, u kterých jsou často úroky a pokuty vyšší než samotná jistina. Upravuje totiž pořadí uspokojování pohledávek. Pokud úroky, pokuty či penále přesahují jistinu, stanou se podřízenými.

  Podřízené pohledávky nebudou mít vliv na splnění oddlužení a nemusí být v insolvenčním řízení uspokojeny.

 10. Přerušení insolvenčního řízení

  Insolvenční soud může oddlužení na návrh dlužníka z důležitých důvodů přerušit a to až na jeden rok.

  Během přerušení oddlužení dlužník nemusí platit splátky věřitelům, ale doba přerušení se nezapočítává do celkové doby, která je potřebná pro splnění oddlužení. Může se tak řešit třeba plánovaný lékařský zákrok, úraz nebo péče o blízkou osobu.

  Přerušení může navrhnout pouze dlužník nebo insolvenční správce.

 11. Prodloužení insolvenčního řízení

  Důležité důvody mohou vést také k prodloužení oddlužení až o 6 měsíců. Prodloužit oddlužení lze pouze jednou v průběhu insolvenčního řízení.

  Toho může využít například dlužník, který má splaceno téměř 60 % všech pohledávek, ale už je jasné, že to nestihne ve lhůtě 3 let. V takovém případě může před uplynutím tříleté lhůty požádat soud, aby mu dobu splácení prodloužil o další 4 měsíce, během kterých 60 % určitě dosáhne.

 12. Novela insolvenčního zákona 2025

  Již několik let se chystá další novela insolvenčního zákona, která má zkrátit délku oddlužení o 2 roky, tedy z aktuálních 5 let na 3 roky. Zkrácené oddlužení by mělo platit jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele.

  Další navrhovanou změnou je zrušení podmínky na splacení určité minimální části dluhu. Aktuálně platí 30 % při splácení po dobu 5 let, nebo 60 % při splacení za 3 roky. Podle novely by výši splacení dluhu stanovil předem insolvenční soud podle příjmů dlužníka.

  Insolvenční správce bude sledovat plnění závazku. V případě, že dlužník nebude plnit stanovené povinnosti a důvody pro jejich neplnění si neobhájí, soud dlužníkovi uloží povinnost plnit splátkový kalendář po delší dobu než 3 roky, případně oddlužení zcela zruší. Pokud však soud uzná, že po dobu plnění splátkového kalendáře dlužník vyvinul dostatečné úsilí, zbytek dluhu mu po 3 letech odpustí.

  Novela by měla vejít v platnost 1. ledna 2025.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.