Vyhlášení osobního bankrotu: Aktuální podmínky pro rok 2024

Lenka Chládková
Publikováno 1. prosince 2023
 • Pro řadu lidí je obtížné dostat se z dluhové pasti, přestože své závazky poctivě splácí
 • Pokud jsou dluhy příliš vysoké a k tomu se vlivem úroků neustále navyšují, není jiného východiska než oddlužení
 • Forma oddlužení po vyhlášení osobního bankrotu má dvě varianty: zpeněžení majetku nebo splátkový kalendář

Od 1. června 2019 začaly v České republice platit mírnější podmínky pro vstup do procesu oddlužení. Zásadní změnou bylo zrušení podmínky doložení předpokládaných příjmů v následujících 5 letech, které by umořily alespoň 30 % dluhů. Insolvenční novela přinesla mnohem více pozitivních změn, které umožní zbavit se dluhů většímu počtu lidí. I přesto na osobní bankrot nedosáhne každý.

Změny v insolvenčním zákoně od roku 2019

 1. Nové podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu

  Obecné podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu zůstávají v principu stejné, dlužník musí mít dluhy u 2 nebo více věřitelů a není dlouhodobě schopen platit své závazky. Nicméně od 1. června 2019 platí, že každý, kdo bude schopen platit měsíčně odměnu insolvenčnímu správci ve výši 1 089 Kč a minimálně 1 089 Kč na umoření závazků věřitelům a zároveň splní i další podmínky, bude moci vstoupit do oddlužení.

  Dlužníkům, kterým se nepodaří dát dohromady měsíčně splátku ve výši 2 178 Kč, oddlužení povoleno nebude. V případě společného oddlužení manželů se jedná o měsíční splátku ve výši 3 268 Kč.

  Insolvenční novela také podstatně změnila požadavky na podávaný návrh na zahájení insolvenčního řízení:

  • Dlužník nemusí v návrhu na insolvenci prokazovat, že je schopen během následujících pěti let splatit 30 % svých dluhů. K návrhu nepřikládá přílohu s očekávanými příjmy v příštích 5 letech, ale pouze v následujících 12 měsících.
  • Dlužník již nepřikládá seznam závazků s uvedenými věřiteli. To ale dlužníka nezbavuje povinnosti uvést alespoň 2 věřitele a doložit tak svůj finanční úpadek.
  • Příjmy dlužník k návrhu na oddlužení dokládá za posledních 12 měsíců namísto dosavadních 3 let.
 2. Oddlužení za 3 roky, 5 let a prominutí dluhů

  Postup pro podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení zůstal víceméně stejný. Na rozdíl od minulé právní úpravy zavedla insolvenční novela 2 varianty oddlužení, kdy dlužník splatí za 3 roky nejméně 60 %, nebo za 5 let 30 % svých dluhů.

  Jestliže se dlužníku nepodaří splatit za 3 roky 60 % svých závazků, plynule přechází do druhé varianty oddlužení, ve které se bude snažit po dobu dalších dvou let splatit alespoň 30 %. Nepodaří-li se mu podmínku dodržet, bude o prominutí zbývajících dluhů rozhodovat soud.

  Pokud soud rozhodne, že se dlužník maximálně snažil, bude mu podle nové právní úpravy zbytek dluhů odpuštěn, i když splatí třeba jen 15 %.

  Otázkou ale zůstává, jak bude toto ustanovení vypadat v praxi. Soud bude pravděpodobně posuzovat, zda práce, kterou člověk vykonával, odpovídala jeho možnostem a zda by si někde jinde nevydělal víc peněz. Nezaměstnaní budou muset prokazovat, že vynaložili veškeré úsilí, aby si našli práci. S prokazováním to budou mít složité i lidé v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

 3. Maximální výše dluhů

  Nová pravidla oddlužení neupravují maximální výši dluhů. Dlužníkům s vysokými dluhy bude umožněno vstoupit do procesu oddlužení, i když je zřejmé, že dojde zcela k minimálnímu splacení pohledávek.

 4. Dlužníkům zůstane víc peněz

  Aktuálně v roce 2022 došlo k mírnému navýšení částky, která zůstává dlužníkům, kteří jsou v exekuci, nebo v insolvenci.

  Nezabavitelná částka aktuálně činí 9 138,75 Kč. Na každou vyživovanou osobu se nezabavitelná částka navýšila na 3 046,25 Kč.

 5. Oddlužení důchodců a invalidů

  Jednodušší oddlužení čeká na důchodce a invalidy druhého a třetího stupně. Oddlužení mohou dosáhnout už za 3 roky, přičemž nemusí splatit 60 % dluhů.

  Jedinou podmínkou je, že musí splácet minimálně 2 178 Kč měsíčně.

  Této možnosti mohou využít pouze jednou.

 6. Osobní bankrot OSVČ

  Osobní bankrot OSVČ je možný, pokud se jedná o dluhy spotřebitelského charakteru, nebo za splnění určitých podmínek.

  Od 1. června 2019 se živnostníkům vypočítávají zálohové srážky, jejichž výše v z rozdílu vychází mezi doloženými příjmy a výdaji za předcházející zdaňovací období. Pokud to není z nějakého důvodu možné, zálohové srážky se vypočítají z měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího roku.

  Výši zálohové splátky je možné změnit, pokud o to sám živnostník insolvenční soud požádá. Důvodem může být například změna životní situace.

  Na konci každého zdaňovacího období dlužník předloží insolvenčnímu správci přiznání k dani z příjmů a výpisy z účtů, případně další listiny dokládající příjmy a výdaje. Insolvenční správce z doložených údajů vypočítá tzv. referenční srážku, která bude vycházet z jedné dvanáctiny skutečného zisku.

  Mohou nastat dvě varianty

  • Zaplacená zálohová částka v daném zdaňovacím období je nižší než vypočítané referenční srážky. Dlužník uhradí nedoplatek
  • Zaplacená částka je vyšší než referenční srážky. Přeplatek se nevrací, ale dlužník může požádat insolvenční soud o snížení zálohové splátky
 7. Splátkový kalendář pouze se zpeněžením majetku

  Od 1. června 2019 již není možné oddlužení realizovat samotným sestavením splátkového kalendáře. Dluhy jdou splácet pouze:

  Zpeněžením majetku

  Kdy se veškerý movitý i nemovitý majetek dlužníka prodá ve veřejné dražbě nebo případně i mimo dražbu. Z výtěžku se odečítá odměna insolvenčnímu správci a zbývající částka je rozdělena mezi věřitele v poměru jejich pohledávek. Do majetkové podstaty se nezahrnuje majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení.

  Kombinací zpeněžení majetku a splátkového kalendáře

  Dlužník platí pravidelné měsíční splátky, ale současně bude prodána část jeho majetku.

 8. Podmínky pro schválení osobního bankrotu od 1. června 2019

  K základním podmínkám pro schválení insolvence patří, že dlužník musí mít dluhy nejméně u 2 věřitelů, není schopen své závazky dlouhodobě splácet bez vidiny nějakého zlepšení a musí prokazovat poctivý záměr a odpovědný přístup k plnění povinností.

  Kdy soud návrh na povolení oddlužení zamítne

  • dlužník v posledních 10 letech před podáním návrhu na oddlužení oddlužením prošel a byl osvobozen od placení svých dluhů
  • dlužníku byl v posledních 5 letech návrh na povolení oddlužení zamítnut pro nepoctivý záměr, nebo pokud bylo dlužníku oddlužení neschváleno či zrušeno pro nepoctivý záměr
  • dlužník vzal v posledních 3 měsících návrh na povolení oddlužení zpět
 9. Pořadí uspokojování pohledávek

  Insolvenční novela také pamatuje na lichváře, u kterých jsou často úroky a pokuty vyšší než samotná jistina. Upravuje totiž pořadí uspokojování pohledávek. Pokud úroky, pokuty či penále přesahují jistinu, stanou se podřízenými.

  Podřízené pohledávky nebudou mít vliv na splnění oddlužení a nemusí být v insolvenčním řízení uspokojeny.

 10. Přerušení insolvenčního řízení

  Insolvenční soud může oddlužení na návrh dlužníka z důležitých důvodů přerušit a to až na jeden rok.

  Během přerušení oddlužení dlužník nemusí platit splátky věřitelům, ale doba přerušení se nezapočítává do celkové doby, která je potřebná pro splnění oddlužení. Může se tak řešit třeba plánovaný lékařský zákrok, úraz nebo péče o blízkou osobu.

  Přerušení může navrhnout pouze dlužník nebo insolvenční správce.

 11. Prodloužení insolvenčního řízení

  Důležité důvody mohou vést také k prodloužení oddlužení až o 6 měsíců. Prodloužit oddlužení lze pouze jednou v průběhu insolvenčního řízení.

  Toho může využít například dlužník, který má splaceno téměř 60 % všech pohledávek, ale už je jasné, že to nestihne ve lhůtě 3 let. V takovém případě může před uplynutím tříleté lhůty požádat soud, aby mu dobu splácení prodloužil o další 4 měsíce, během kterých 60 % určitě dosáhne.

 12. Insolvenční novela 2019: Další změny

  • Pro věřitele došlo k prodloužení lhůty k přihlášení pohledávky na 2 měsíce
  • Insolvenční soud může uložit dlužníku až 100 hodin bezplatného sociálního poradenství za účelem předcházení budoucímu úpadku. Náklady hradí stát.
  • Vyhlášení insolvenčního řízení se prodlužuje na 3 pracovní dny namísto dosavadních 2 hodin
  • Novela zakazuje činnost oddlužovacích agentur, které nesmí návrhy na oddlužení zpracovávat a ani nesmí takovou službu nabízet. Vstup žadatelů do oddlužení mohou podat pouze advokáti a státem akreditované organizace.
 13. Účinnost novely insolvenčního zákona 2019

  Nová pravidla pro oddlužení, která přinesla insolvenční novela, se vztahují pouze na insolvenční řízení, v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku až po 1. červnu 2019. Tedy až po tom, co novela vešla v platnost.

  Řízení s vydaným rozhodnutím do 1. června 2019 se řídí podle předchozí právní úpravy.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.