, Oddlužení 2019 → Podmínky, kalkulačka, jak postupovat - Skrblík.cz

Oddlužení 2019: Podmínky, kalkulačka, jak postupovat

Od roku 2008 existuje způsob, jak se může zadlužená osoba neschopná splácet svých dluhů zbavit. Cesta k oddlužení je poměrně dlouhá, má spoustu podmínek či závazků, a navíc nebude povolena každému. Na jejím konci je ale člověk bez dluhů a může nadále žít plnohodnotný život.

Oddlužení slouží osobám fyzickým (lidem) i právnickým (spolky, sdružení apod.), ale pouze nepodnikatelům.

Jak vyhlásit osobní bankrot

Detailní návod, jak vyhlásit osobní bankrot, spolu se všemi potřebnými formuláři naleznete na této stránce.

V čem spočívá oddlužení?

Podstatou oddlužení je dohoda mezi dlužníkem a věřitelem, kterou zprostředkuje soud. Při schválení oddlužení má dlužník příležitost splatit buď celý dluh, nebo jeho část, přičemž mu může být v závislosti na domluvě zbytek dluhu odpuštěn.

Po schválení a vyhlášení osobního bankrotu již dále nerostou úroky z úvěru a na majetek dlužníka není možné uvalit exekuci. Veškeré údaje o dlužníkovi včetně výše jeho příjmů jsou ale veřejně přístupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Nezajištěné dluhy je možné uhradit dvěma cestami – prodejem a zpeněžením existujícího majetku dlužníka a/nebo smluvením splátkového kalendáře. O způsobu oddlužení hlasují všichni nezajištění věřitelé, přičemž soud k jejich rozhodnutí přihlíží.

Při procesu oddlužení je nutné počítat s některými poplatky nebo odměnou pro insolvenčního správce. Ta činí za každý započatý měsíc 900 Kč (resp. 1 090 Kč měsíčně, je-li správce plátcem DPH).

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Rozhodne-li soud o tomto postupu, dojde ke zpeněžení (prodeji) majetku dlužníka, jehož nabyl do okamžiku povolení oddlužení. Ze získaných peněz bude uspokojen věřitel. Na rozhodnutí soudu budou uvedeni také věřitelé, kteří souhlasili s uspokojením do výše 30 % z jejich pohledávky.

Oddlužení plněním splátkového kalendáře

Při oddlužení formou plnění splátkového kalendáře se dlužník zavazuje po dobu následujících 5 let hradit z části svých příjmů dluh nezajištěných věřitelů. Úhrada dluhu probíhá pravidelně každý měsíc strhnutím části mzdy či platu, a to až do výše minimálně 30 % z celkové výše pohledávek. Při mimořádných příjmech dlužníka (dědictví apod.) se toto procento navyšuje.

Oddlužení formou plnění splátkového kalendáře s sebou nese několik dalších specifik, podmínek a závazků, které je třeba bezpodmínečně plnit.

1Maximálně usilovat o úhradu dluhu

Dlužník je povinen vykonávat výdělečnou činnost. Pokud je nezaměstnaný, musí aktivně usilovat o získání příjmů. Všechny dary a mimořádné příjmy (dědictví, výhra v loterii apod.) nad rámec standardních splátek musí vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek použít k mimořádným splátkám. Tyto dary a jiné mimořádné příjmy nesmí dlužník ze zákona odmítnout.

2Pravidelně informovat všechny zainteresované strany

Dlužník musí bezodkladně informovat insolvenční soud, insolvenčního správce a věřitele o každé změně bydliště či zaměstnání. Vždy k 15. březnu a 15. září navíc musí všem těmto subjektům dodat přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců.

3Nezatajovat příjmy a další důležité informace

V průběhu celého procesu oddlužování je dlužník pod kontrolou insolvenčního soudu, insolvenčního správce a věřitelů. Těm nesmí zatajit žádný ze svých příjmů a na žádost kohokoliv z nich musí předložit k nahlédnutí všechna svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení.

4Chovat se poctivě a racionálně

Při plnění předepsaného splátkového kalendáře nesmí dojít k prodlení jakékoliv nařízení platby v trvání více než 30 dnů. Dlužník rovněž nesmí přijímat jakékoliv další závazky (půjčky apod.), které by nemusel včas splnit.

5Neposkytovat žádnému z věřitelů jakékoliv zvláštní výhody

Dlužník dle insolvenčního zákona nesmí poskytovat žádnému z věřitelů jakékoliv zvláštní výhody.

Při porušení kterékoliv z těchto podmínek následuje zpravidla zrušení osobního bankrotu a vyhlášení konkursu na fyzickou osobu.

Co bude následovat po ukončení splácení?

Bude-li v následujících 5 letech dlužník včas a řádně plnit veškeré předepsané povinnosti uložené soudem, proces oddlužení se ukončí. S účinností od 1.7.2017 soud vydá takové usnesení i bez návrhu dlužníka.

Dlužníkovi jsou smazány veškeré dluhy, a to až do okamžiku schválení oddlužení.

Rozhodnutí o oddlužení může být soudem vzato zpět

Rozhodnutí soudu o oddlužení není nevratné. Zjistí-li se po dobu 3 let od vydání usnesení, že dlužník jednal podvodně vůči věřitelům nebo byl odsouzen za úmyslný trestný čin související s oddlužením nebo osvobozením, může soud své předchozí rozhodnutí změnit.