Paušální daň 2024: Pásma, kalkulačka, formulář a přihlášení OSVČ

Hana Volencová
Publikováno 21. prosince 2023
 • Do režimu paušální daně mohou dobrovolně vstoupit živnostníci s ročními příjmy do 2 milionů Kč
 • Díky placení paušální daně odpadne podnikateli povinnost podávat daňové přiznání, svou daň z příjmů a zálohy na sociální a zdravotní pojištění odvádí v jedné měsíční platbě
 • Podle výše a druhu příjmů se OSVČ zařadí do jednoho ze tří pásem, měsíční odvod pak v roce 2024 činí 7 498 Kč, 16 745 Kč nebo 27 139 Kč
 1. Paušální daň 2024: Pásma, kalkulačka, formulář a přihlášení OSVČ | Pixabay.com

  Co je paušální daň 2024

  Paušální daň je úhrada všech povinných odvodů spojených s podnikáním v jedné společné platbě, kterou odesíláte pravidelně každý měsíc finančnímu úřadu. Je v ní zahrnuta záloha na sociální (důchodové) pojištění, záloha na zdravotní pojištění i daň z příjmů.

  Řadě živnostníků může paušální daň přinést značné administrativní zjednodušení, neboť svoji daňovou povinnost splní pouhým každoměsíčním odvodem této fixní částky. Odpadá také každoroční martyrium spojené s podáváním daňového přiznání i přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

  Živnostníci v režimu paušální daně si rovněž mohou být jistí, že jim nevznikne doplatek na dani či na pojistném. Navíc se také významně sníží počet důvodů, kvůli kterým by mohli dorazit na návštěvu kontroloři z finančního úřadu.

 2. Příjmový limit pro paušální daň 2024

  Finanční úřady ovšem mohou zkontrolovat, zda nebyl překročen příjmový limit pro využívání paušálního režimu. Proto je zásadní povinností každého živnostníka, který využívá paušální daň, i nadále monitorovat a zaznamenávat si pečlivě své příjmy.

  Limitem pro vstup do režimu paušální daně je totiž příjem do 2 milionů korun. Živnostník nesmí být plátcem DPH. Vzhledem k tomu, že od roku 2023 se hranice příjmů, při jejímž překročení se musí OSVČ k placení DPH přihlásit, zvedla právě na 2 miliony Kč, posunula se od tohoto roku i hranice pro možnost zapsat se do režimu paušální daně. Ještě pro rok 2022 platil příjmový limit poloviční, tedy 1 milion Kč.

  Protože došlo k tomuto významnému navýšení, nevystačí už ale paušální daň jen s jednou univerzální částkou, která by byla shodná pro všechny zapojené podnikatele, jako tomu bylo v prvních dvou letech po zavedení tohoto nového souhrnného odvodu. Od roku 2023 tedy existují hned tři pásma paušální daně.

 3. Pásma paušální daně a výše paušální daně 2024

  Pro ty živnostníky, jejichž příjem nepřekročí ročně 1 milion korun, zůstává princip výpočtu paušální daně stejný jako při jejím zavedení v roce 2021. Započítává se zdravotní pojištění v minimální výši, sociální (důchodové) pojištění navýšené oproti minimu 15 % a daň z příjmů ve výši 100 Kč měsíčně. Měsíční částka pro rok 2024 tak činí celkem 2 968 Kč + 4 430 Kč + 100 Kč = 7 498 Kč. V rámci aktualizovaného režimu se nyní tato varianta označuje jako první pásmo paušální daně.

  Pro podnikatele, kteří mají roční příjmy vyšší než milion korun, jsou určující pro zařazení do příslušného pásma tzv. výdajové paušály. Záleží tedy na výši výdajového paušálu, který se k dané podnikatelské činnosti vztahuje. Připomeňme si je:

  • 80 % pro řemeslné živnosti, zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství
  • 60 % pro ostatní živnosti
  • 40 % pro svobodná povolání, příjmy z autorských práv a podnikání dle zvláštních předpisů

  Do prvního pásma paušální daně se tak podle tohoto klíče vedle živnostníků s příjmem do 1 milionu korun bez ohledu na druh činnosti dále zařazují i ti, kteří mají roční příjmy do 1,5 milionu Kč a alespoň na tři čtvrtiny z nich lze uplatnit 80% či 60% výdajový paušál. Dále se do něj zařadí také ti podnikatelé, kteří mají roční příjmy do 2 milionů Kč a alespoň na tři čtvrtiny z nich mohou uplatnit 80% výdajový paušál. Všechny OSVČ zařazené do prvního pásma paušální daně odvádějí v roce 2024 měsíčně 7 498 Kč. V porovnání s rokem 2023 došlo ke zvýšení o 1 290 Kč, a živnostníci patřící do prvního pásma si tak ze všech paušalistů připlatí nejvíce.

  Na vině je vládní konsolidační balíček, který od 1. ledna 2024 upravuje mimo jiné i výši minimálních záloh na sociální pojištění. Mění se totiž minimální vyměřovací základ, který se v průběhu let 2024 až 2026 postupně zvýší z původních 25 % na 40 % průměrné mzdy, a to každý rok o 5 %. Pro rok 2024 tak již platí 30% vyměřovací základ. Společně s meziročním růstem průměrné mzdy to má za následek skutečnost, že minimální záloha na sociální pojištění poskočila oproti roku 2023 o 908 Kč, v rámci paušální daně se navíc tato částka vždy navyšuje o 15 %. Zdravotní pojištění vzrostlo měsíčně o 246 Kč. Jen daň z příjmu zůstává stále stejná.

  Pro druhé pásmo je zaveden v roce 2024 povinný odvod 16 745 Kč měsíčně. Oproti roku 2023 došlo v tomto pásmu k nejmenšímu navýšení, rozdíl je pouhých 745 Kč. Odváděná částka je součtem zdravotního pojištění ve výši 3 591 Kč, sociálního pojištění ve výši 8 191 Kč a daně z příjmů 4 963 Kč. Zařadí se sem podnikatelé s ročními příjmy do 1,5 milionu Kč bez ohledu na typ činnosti a také ti s příjmem do 2 milionů Kč, pokud alespoň na tři čtvrtiny příjmu lze uplatnit 80% či 60% výdajový paušál.

  V třetím pásmu paušální daně se pak v roce 2024 odvádí 27 139 Kč měsíčně. Vzhledem k roku 2023 se odvod zvýšil o 1 139 Kč. Celková částka se skládá ze zdravotního pojištění ve výši 5 292 Kč, sociálního pojištění ve výši 12 527 Kč a daně z příjmů 9 320 Kč. Do třetího pásma se mohou zařadit všechny OSVČ s ročním příjmem do 2 milionů Kč bez ohledu na typ samostatné činnosti.

  Přehled o tom, kolik peněz měsíčně a ročně odvedete v rámci paušální daně, kolik z této částky odchází na zdravotní a sociální pojištění i celkovou výši daně z příjmů podle jednotlivých pásem pro rok 2024 přehledně shrnuje následující tabulka:

  Pásmo Celková měsíční platba Záloha na ZP měsíčně/ročně Záloha na SP měsíčně/ročně Daň z příjmů měsíčně/ročně Odvody ročně celkem
  I. 7 498 Kč 2 968/35 616 Kč 4 430/53 160 Kč 100/1 200 Kč 89 976 Kč
  II. 16 745 Kč 3 591/43 092 Kč 8 191/98 292 Kč 4 963/59 556 Kč 200 940 Kč
  III. 27 139 Kč 5 292/63 504 Kč 12 527/150 324 Kč 9 320/111 840 Kč 325 668 Kč
 4. Podmínky režimu paušální daně 2024

  OSVČ, která chce využívat paušální daň, musí mít tedy roční příjmy za uplynulý rok do výše 2 milionů korunnesmí být plátcem DPH.

  Zároveň podnikatel nesmí být v insolvenčním řízení, nemůže být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.

  Nesmí také vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, tedy např. zaměstnání. Výjimkou jsou příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou. Pokud tedy OSVČ zároveň pracuje i na dohodu o pracovní činnosti, musí být měsíční odměna nižší než 4 000 Kč, pokud na dohodu o provedení práce, tak limit činí 10 000 Kč měsíčně.

  Má-li živnostník kromě příjmů z podnikání ještě příjem z nájmu či kapitálového majetku, je možné, že se povinnosti vyplnit nepopulární růžový formulář nevyhne ani díky paušální dani. Pokud tyto příjmy v kalendářním roce 2024 překročí 50 000 Kč, musí OSVČ po skončení zdaňovacího období vyplnit daňové přiznání i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Jeho daň se totiž v takovém případě nemůže rovnat paušální dani. Tato hranice už je poměrně velkorysá, původně totiž činila pouhých 15 000 Kč.

  Pokud potom, co se do režimu paušální daně přihlásíte, zjistíte, že jste nesplňovali podmínky pro paušální režim nebo jste nesplnili podmínky pro změnu pásma apod., máte povinnost oznámit tuto skutečnost včetně důvodu, pro který podmínky nesplňujete, správci daně do 15 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistíte.

  Stejně tak musíte nejpozději do 15 dnů informovat finanční správu v případě, že v průběhu roku dojde k tomu, že přestáváte splňovat podmínky paušálního režimu. Limit vám běží od chvíle, kdy tato skutečnost nastane.

 5. Jak se přihlásit k paušální dani 2024

  Do režimu paušální daně lze vstoupit (nebo z něj vystoupit, pokud jste došli k závěru, že se vám nevyplatí) vždy do 10. ledna daného roku. Pokud začnete podnikat až v průběhu roku, můžete se k paušální dani přihlásit i se začátkem podnikání. Stačí to udělat jen jednou, není potřeba posílat oznámení každý rok.

  Vstup do režimu je dobrovolný, oznamujete ho vždy jen svému finančnímu úřadu. Využít k tomu můžete datovou schránku, elektronickou identitu občana nebo tištěný formulář, který vyplníte a odešlete doporučeně poštou nebo ho přinesete osobně na podatelnu. Zdravotní pojišťovnu ani správu sociálního zabezpečení informovat nemusíte, to za vás vyřeší finanční úřad.

  Ten mezi tyto instituce také sám rozdělí onu částku, kterou budete každý měsíc právě na účet finančního úřadu posílat. Na potvrzení o úspěšném zařazení do režimu nečekejte, finanční úřad vás bude kontaktovat jen v případě, že by s vaším oznamovacím formulářem byl nějaký problém. Paušální daň musíte začít platit hned, splatná je vždy do 20. dne každého měsíce.

 6. Jak zaplatit paušální daň 2024

  Paušální daň posíláte vždy s předčíslím 2866 na účet vašeho finančního úřadu. Všechny finanční úřady v ČR mají účet vedený u České národní banky (kód 0710). Celé číslo účtu pro placení paušální daně si můžete vyhledat v tabulce:

  Název finančního úřadu Číslo účtu Kód banky
  Finanční úřad pro hlavní město Prahu 2866-77628031 0710
  Finanční úřad pro Středočeský kraj 2866-77628111 0710
  Finanční úřad pro Jihočeský kraj 2866-77627231 0710
  Finanční úřad pro Plzeňský kraj 2866-77627311 0710
  Finanční úřad pro Karlovarský kraj 2866-77629341 0710
  Finanční úřad pro Ústecký kraj 2866-77621411 0710
  Finanční úřad pro Liberecký kraj 2866-77628461 0710
  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 2866-77626511 0710
  Finanční úřad pro Pardubický kraj 2866-77622561 0710
  Finanční úřad pro Kraj Vysočina 2866-67626681 0710
  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 2866-77628621 0710
  Finanční úřad pro Olomoucký kraj 2866-47623811 0710
  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 2866-77621761 0710
  Finanční úřad pro Zlínský kraj 2866-47620661 0710

  Vyplňujete také variabilní symbol. Ten odpovídá kmenové části daňového identifikačního čísla (DIČ), která je tvořena obecným identifikátorem nebo vlastním identifikátorem správce daně. U fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo.

  Pokud byste po konci zdaňovacího období zjistili, že vaše příjmy jsou vyšší, než odpovídají zvolenému pásmu, musíte doplatit daň i pojistné. Když naopak zjistíte, že vaše příjmy odpovídají pásmu nižšímu, máte nárok na vrácení části daně i na vrácení části pojistného.

 7. Výhody a nevýhody paušální daně 2024

  Pravděpodobnost, že se vám paušální daň vyplatí, roste s vyšším příjmem, nižšími náklady a zároveň s menším počtem daňových slev, které můžete využívat. Zhodnotit si, zda pro vás bude paušální daň výhodná, může pomoci i kalkulačka paušální daně pro rok 2024, která je dostupná na webu Ministerstva financí ČR.

  Je třeba zvážit také to, že v režimu paušální daně ušetříte rovněž čas, který jinak každoročně trávíte vyplňováním daňového přiznání, případně vám odpadnou výdaje za účetního, který vám jinak s daněmi pomáhá.

  Nevýhodou je, že živnostník v režimu paušální daně přichází o všechny odpočty a daňové slevy, které by jinak mohl v daňovém přiznání uplatnit. Může být také složitější získat třeba úvěr. Místo daňovým přiznáním, které OSVČ v paušálním režimu neodevzdává, se pak musí příjmy prokazovat alternativními způsoby, což nemusí být vždy výhra.

  Ještě jedno upozornění na závěr. Pokud vstoupíte do režimu paušální daně od roku 2024, ale podnikali jste i předtím, za rok 2023 ještě daňové přiznání vyplnit a odevzdat musíte. Této povinnosti se vyhnete až příští rok.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.