Kdy se dělají daně

Lenka Rutteová
Publikováno 13. března 2021
 1. Kdy se dělají daně

  Kdy se dělá daň z příjmů

  Daň z příjmů u nás platí jak fyzické osoby (zaměstnanci, podnikatelé), tak osoby právnické (firmy, společnosti).

  Daň z příjmů fyzických osob

  Zdaňovací období daně z příjmů je kalendářní rok, tedy od 1. ledna do 31. prosince každého roku. Přiznání k dani z příjmů jsou povinny odevzdat fyzické osoby do konce března následujícího roku, a to v případě, kdy si daňové přiznání zařizují samy. Stát může prodloužit termín o několik dní, aby „ladil“ se dny v kalendáři.

  V tomto případě je jedno, zda jde o zaměstnance, který si daňové přiznání podává sám, nebo o zaměstnance, který má vedlejší podnikatelskou činnost, nebo jde čistě o podnikatele.

  Jestliže fyzické osoby využívají služeb daňových poradců, posouvá se termín odevzdání daňového přiznání o tři měsíce, jinými slovy do konce června následujícího roku. Podnikatelé musejí ve stejném termínu také doplatit vypočtenou daň z příjmů, přičemž je dobré vědět, že úrok z prodlení začíná nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti.

  Některé fyzické osoby mají Finanční správou nařízeno platit pravidelné zálohy na daň z příjmů, což se odvíjí od výše příjmů v předchozím zdaňovacím období.

  Podívejte se, jak na přiznání k dani z příjmů. Můžete si pročíst i 16 otázek k daňovému přiznání.

  Daň z příjmů právnických osob

  Právnické osoby také podávají přiznání k dani z příjmů do tří měsíců od ukončení zdaňovacího období. Ale pokud jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo pokud využívají služeb externího daňového poradce, termín se též prodlužuje o tři měsíce.

  I v případě právnických osob se v průběhu roku platí zálohy na daň z příjmu. Do konce termínu pro podání daňového přiznání musí právnická osoba doplatit vypočtený nedoplatek.

 2. Kdy se dělá daň z přidané hodnoty

  Daň z přidané hodnoty má dva základní režimy, a tím je režim plátce DPHrežim identifikované osoby.

  Plátce DPH

  Plátcem DPH je povinně každý subjekt (fyzická i právnická osoba):

  • jehož obrat (tržby) přesáhl za 12 po sobě jdoucích měsíců částku jeden milion korun.
  • který je členem ve sdružení, kde je některý z členů plátcem DPH,
  • který nabyl majetek privatizací nebo prodejem podniku
  • který pokračuje v činnosti po zemřelém plátci
  • plus několik specifických případů dle zákona o DPH.

  Tyto subjekty odvádějí státu DPH.

  Plátce DPH musí pravidelně vyplnit a podat kontrolní hlášení. Právnická osoba jednou měsíčně (do 25 dní po skončení zdaňovacího období, tady kalendářního měsíce), fyzická osoba jednou za tři měsíce (opět do 25 dní od skončení zdaňovacího období, zde je to čtvrtletí). Pokud 25. den v měsíci připadá na víkend nebo svátek, posouvá se lhůta na nejbližší pracovní den.

  Samotné přiznání k DPH se podává ve stejných termínech jako kontrolní hlášení. S přiznáním je spjata i platba daně.

  Identifikovaná osoba

  Identifikovanou osobou k DPH je každý subjekt, který podniká ve spolupráci se zahraničím, tedy má příjmy od zahraničních partnerů, klientů, zákazníků, ale přitom nedosáhne obratu ve výši 1 000 000 Kč či nesplní jinou podmínku pro vznik povinnosti stát se plátcem DPH.

  Identifikovaná osoba DPH neplatí, jen přesouvá daňovou povinnost na svého zahraničního zákazníka. Pro české zákazníky není identifikovaná osoba plátcem DPH, a tak ani nepodává přiznání k DPH.

  Ale pozor, jednou měsíčně musí podat tzv. souhrnné hlášení pro EU, a to vždy do 25 dní po skončení zdaňovacího období, tady kalendářního měsíce. I zde platí, že pokud 25. den v měsíci připadá na víkend nebo svátek, posouvá se lhůta na nejbližší pracovní den.

 3. Kdy se dělá silniční daň

  Zjednodušeně řečeno platí silniční daň pouze podnikatelé a firmy, které používají auta ke svému podnikání. Sazby silniční daně jsou stanoveny na rok dopředu a odvíjejí se od používaných aut (velikost motoru, typ auta).

  Silniční daň se platí zálohově, může se měsíčně nebo čtvrtletně, Obecně je v zákonu stanoveno, že zálohy na silniční daň jsou splatné do 15. dubna za 1. čtvrtletí, do 15. července za 2. čtvrtletí, do 15. října za 3. čtvrtletí a 15. prosince za říjen a listopad, no a do 31. ledna následujícího roku je třeba zaplatit doplatek za silniční daň za prosinec.

  Daňové přiznání se podává jednou za rok, a to do konce ledna roku následujícího po skončení zdaňovacího období.

 4. Kdy se dělá daň z nemovitých věcí

  Daň z nemovitých věcí je výjimečná v tom, že daňové přiznání k ní se podává dopředu. Termín je do konce ledna roku následujícího po roce, v němž se osoba stala majitelem nemovitosti – do konce roku totiž platí daň původní majitel, až v následujícím roce přechází daňová povinnost na majitele nového.

  Pozor, neplést z daní z převodu nemovitosti  a z nabytí nemovité věci. Daň z nemovitých věcí se odvádí každoročně, je to daň z majetku, nikoliv z příjmu.

  Přiznání se podává pouze jednou, daň se pak platí pravidelně jednou za rok na základě výzvy od finanční správy. Daň je splatná vždy do konce května v tom roce, kterého se týká (nikoliv až v roce následujícím, jak to známe třeba u daně z příjmů).

 5. Kdy se dělá daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

  Daň darovací a daň dědická se od roku 2014 neplatí.

  Zbývá jen daň z převodu nemovitosti, kde je rozdíl, zda k převodu došlo dědictvím nebo darem.

  Za nemovitost získanou dědictvím se daň neplatí.

  Za nemovitost získanou darem se platí daň z příjmů. Ale jsou výjimky, kdy se neplatí ani v tomto případě. Z nabytí darované nemovitosti se daň z příjmů neplatí, pokud jde o dar:

  • od příbuzného v linii přímé (např. z otce na syna, vnuka či opačně) a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společné domácnosti.
 6. 6Kdy se dělají spotřební daně

  Alkohol, tabákové výrobky nebo pohonné hmoty. To jsou komodity, z jejichž prodeje musí podnikatel platit spotřební daně. Spotřební daň spravuje Celní správa (nikoliv Finanční správa). Daňové přiznání se podává do 25. dne po ukončení zdaňovacího období, kterým je kalendářní měsíc. Platba daně podléhá stejnému termínu.

 • Kdy se dělají daně z nabytí nemovitých věcí

  Otázku daně z nabytí nemovitosti (zde je myšleno její koupí) nyní otevírat nebudeme, neb jsou v jednání změny zákona, který by tuto daň zrušil. Text aktualizujeme, až bude zákon platný (účinnost se zde očekává zpětná).

 • Nahlásit chybu v článku

  Zatím žádné komentáře

  Napsat komentář

  Další návody na téma daně


  💵

  Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

  🖋️

  Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

  😊

  Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

  Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

  🙏

  Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

  Rubriky
  O nás