Nová zelená úsporám 2021 pro bytové domy v Praze

Petr Novák
Publikováno 22. března 2021
 • Stát již vyhlásil 3. výzvu pro bytové domy, stále však běží 2. výzva pro majitele bytových domů na území Prahy
 • Pro oblast bytových domů nyní existují dva dotační programy
 • U obou je průběh žádání o podporu stejný – odlišnosti jsou pouze v požadovaných dokumentech
 1. Základní informace o 2. výzvě NZÚ 2021

  Nová zelená úsporám 2021 pro bytové domy v PrazePeníze z 2. výzvy Nové zelené úsporám pro bytové domy mohou zájemci využít buď na snížení energetické náročnosti bytového domu, nebo na efektivní využití zdrojů energie.

  • Kdo může žádat o podporu: fyzické a právnické osoby vlastnící bytový dům na území Prahy
  • Příjem žádostí: od 15. března 2016 do 31. prosince 2021
  • Způsob podání žádosti: pouze elektronicky na NovaZelenaUsporam.cz
  • Výše dotace: nejvýše 30 procent výdajů
 2. Oblasti a výše podpory 2. výzvy NZÚ 2021

  U obou oblastí lze využít také podporu na zpracování odborného posudku či k zajištění odborného technického dozoru – maximálně ve výši 40 000 Kč na snížení energetické náročnosti bytového domu (zateplování) a max. 15 000 Kč na efektivní využití zdrojů energie (výměna zdroje tepla), nejvýše však 10 % z přiznané částky podpory.

  Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

  Podpora činí maximálně 30 % z výdajů, snížit energetickou náročnost lze např. výměnou oken či dveří, zateplením obvodových zdí, střechy, podlahy či stropu. Nejvyšší výše podpory pro:

  • obvodové stěny až 510 Kč/m2
  • střešní konstrukce až 450 Kč/m2
  • výplně otvorů až 1 500 Kč/m2
  • podlahy na terénu až 600 Kč/m2
  • stropy a ostatní konstrukce až 240 Kč/m2

  Efektivní využití zdrojů energie

  Podpora činí maximálně 25 % výdajů za výměnu elektrických a plynových vytápění na čerpadlové systémy, výměnu hlavního zdroje na fosilní tuhá paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje, instalaci ekologických systémů (fotovoltaika či solární systémy) a podporu využití tepla z odpadní vody.

  Nejvyšší výše podpory na bytovou jednotku pro výměnu:

  • kotel na biomasu 17 000 Kč, nebo 20 000 Kč
  • tepelné čerpadla 13 000 Kč až 25 000 Kč
  • plynový kotel 8 000 Kč, nebo 10 000 Kč
  • kombinace výroby elektřiny a tepla 21 000 Kč, nebo 25 000 Kč
  • napojení na tepelnou soustavu 6 000 Kč, nebo 7 000 Kč
  • solární systémy 7 500 Kč
  • fotovoltaické systémy 12 500 Kč
  • systémy větrání 20 000 či 25 000 Kč

  Při kombinaci opatření v obou oblastech je maximální podpora 30 procent z výdajů. Celkově pak lze žádat o dotaci v minimální výši 50 000 Kč.

 3. 2. výzva Nová zelená úsporám 2021

 4. Jak požádat o podporu z 2. výzvy pro bytové domy Nová zelená úsporám 2021

  Žádost lze podat elektronicky před, v průběhu a po dokončení realizace. Závazné pokyny pro žadatele v 2. výzvě naleznete na webu Nové zelené úsporám 2021.

  Podrobný návod pro elektronické podání žádosti najdete na stránkách Nová zelená úsporám.

 5. Požadované dokumenty 2. výzvy NZÚ 2021

  Pro vyplacení příspěvku z Nové zelené úsporám 2021 je nutné dodat následující dokumenty:

  • Formulář žádost o podporu
  • Odborný posudek
  • Krycí list technických parametrů

  Ve specifických případech je dále nutné předložit:

  • Doklad o právní subjektivitě
  • Plná moc – při zastupování třetí osobou
  • Prohlášení spoluvlastníků
  • Doklad o projednání s orgány památkové péče (např. u památkově chráněných budov)

  Po sepsání žádosti a doložení potřebných dokumentů má fond až 6 týdnů na kontrolu doložených dokumentů, zpětně Vás může vyzvat k odstranění závad. Bude-li vše v pořádku fond Vás bude informovat o akceptaci žádosti.

  Následuje realizace stavebního záměru a pokud ho fond zhodnotí jako bezzávadové, bude k žádosti vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poté nic nebrání vyplacení dotace na bankovní účet, lhůta činí 3 týdny od vydání předchozího rozhodnutí.

 6. Doložení realizace

  Realizace se dokládá osobně, nebo poštou na místně příslušném krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí, u kterého jste žádali o podporu. Je potřeba doložit následující dokumenty včetně příloh:

  • Formulář Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí
  • Výpis z katastru nemovitostí (stačí obyčejná kopie)
  • Faktury za realizaci včetně soupisu provedených prací (originál, či kopie)
  • Soupis faktur
  • Soupis provedených prací
  • Potvrzení o úhradě (výpis z bankovního účtu, či příjmové pokladní doklady)
  • Protokol o provedení úprav nastavení regulačních prvků (stačí kopie)

  V některých případech se dále předkládá

  • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem (stačí kopie)
  • Doklad o dokončení realizace
  • Závěrečná zpráva odborného technického dozoru
  • Dokumenty k veřejné podpoře
  • Stanovisko provozovatele Ústřední soustavy zásobování tepelnou energií (ÚSZTE) nebo SZTE (Soustavy zásobování tepelnou energií), která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů
  • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků

  Přečtěte si další informace o doložení realizace.

 7. Co je důležité vědět o 2. výzvě Nové zelené úsporám 2021

  • V průběhu vyřizování žádosti o dotaci musí zůstat žadatel vlastníkem nemovitosti. Změny jsou možné pouze za určitých podmínek, které stanoví fond.
  • Jeden objekt = jedna žádost, lze ale kombinovat více opatření s ohledem na požadované podpory.
  • Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor nad průběhem stavby.
  • Příjemce podpory umožní pověřenému pracovníkovi fondu pořízení fotodokumentace a souhlasí s využitím technických údajů z žádosti pro propagaci uskutečněných projektů podpořených fondem.

Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.