Nová zelená úsporám 2021 pro bytové domy v Praze

Ačkoliv stát již vyhlásil 3. výzvu pro bytové domy, stále běží 2. výzva pro majitele bytových domů na území Prahy. Pro oblast bytových domů nyní existují dva dotační programy. U obou je průběh žádání o podporu stejný – odlišnosti jsou pouze v požadovaných dokumentech.

1Základní informace o 2. výzvě NZÚ 2021

Nová zelená úsporám 2021Peníze z 2. výzvy Nové zelené úsporám pro bytové domy mohou zájemci využít buď na snížení energetické náročnosti bytového domu, nebo na efektivní využití zdrojů energie.

 • Kdo může žádat o podporu: fyzické a právnické osoby vlastnící bytový dům na území Prahy
 • Příjem žádostí: od 15. března 2016 do 31. prosince 2021
 • Způsob podání žádosti: pouze elektronicky na NovaZelenaUsporam.cz
 • Výše dotace: nejvýše 30 procent výdajů

2Oblasti a výše podpory 2. výzvy NZÚ 2021

U obou oblastí lze využít také podporu na zpracování odborného posudku či k zajištění odborného technického dozoru – maximálně ve výši 40 000 Kč na snížení energetické náročnosti bytového domu (zateplování) a max. 15 000 Kč na efektivní využití zdrojů energie (výměna zdroje tepla), nejvýše však 10 % z přiznané částky podpory.

Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Podpora činí maximálně 30 % z výdajů, snížit energetickou náročnost lze např. výměnou oken či dveří, zateplením obvodových zdí, střechy, podlahy či stropu. Nejvyšší výše podpory pro:

 • obvodové stěny až 510 Kč/m2
 • střešní konstrukce až 450 Kč/m2
 • výplně otvorů až 1 500 Kč/m2
 • podlahy na terénu až 600 Kč/m2
 • stropy a ostatní konstrukce až 240 Kč/m2

Efektivní využití zdrojů energie

Podpora činí maximálně 25 % výdajů za výměnu elektrických a plynových vytápění na čerpadlové systémy, výměnu hlavního zdroje na fosilní tuhá paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje, instalaci ekologických systémů (fotovoltaika či solární systémy) a podporu využití tepla z odpadní vody.

Nejvyšší výše podpory na bytovou jednotku pro výměnu:

 • kotel na biomasu 17 000 Kč, nebo 20 000 Kč
 • tepelné čerpadla 13 000 Kč až 25 000 Kč
 • plynový kotel 8 000 Kč, nebo 10 000 Kč
 • kombinace výroby elektřiny a tepla 21 000 Kč, nebo 25 000 Kč
 • napojení na tepelnou soustavu 6 000 Kč, nebo 7 000 Kč
 • solární systémy 7 500 Kč
 • fotovoltaické systémy 12 500 Kč
 • systémy větrání 20 000 či 25 000 Kč

Při kombinaci opatření v obou oblastech je maximální podpora 30 procent z výdajů. Celkově pak lze žádat o dotaci v minimální výši 50 000 Kč.

2. výzva Nová zelená úsporám 2021

3Jak požádat o podporu z 2. výzvy pro bytové domy Nová zelená úsporám 2021

Žádost lze podat elektronicky před, v průběhu a po dokončení realizace. Závazné pokyny pro žadatele v 2. výzvě naleznete na webu Nové zelené úsporám 2021.

Podrobný návod pro elektronické podání žádosti najdete na stránkách Nová zelená úsporám.

4Požadované dokumenty 2. výzvy NZÚ 2021

Pro vyplacení příspěvku z Nové zelené úsporám 2021 je nutné dodat následující dokumenty:

 • Formulář žádost o podporu
 • Odborný posudek
 • Krycí list technických parametrů

Ve specifických případech je dále nutné předložit:

 • Doklad o právní subjektivitě
 • Plná moc – při zastupování třetí osobou
 • Prohlášení spoluvlastníků
 • Doklad o projednání s orgány památkové péče (např. u památkově chráněných budov)

Po sepsání žádosti a doložení potřebných dokumentů má fond až 6 týdnů na kontrolu doložených dokumentů, zpětně Vás může vyzvat k odstranění závad. Bude-li vše v pořádku fond Vás bude informovat o akceptaci žádosti.

Následuje realizace stavebního záměru a pokud ho fond zhodnotí jako bezzávadové, bude k žádosti vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poté nic nebrání vyplacení dotace na bankovní účet, lhůta činí 3 týdny od vydání předchozího rozhodnutí.

5Doložení realizace

Realizace se dokládá osobně, nebo poštou na místně příslušném krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí, u kterého jste žádali o podporu. Je potřeba doložit následující dokumenty včetně příloh:

 • Formulář Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí
 • Výpis z katastru nemovitostí (stačí obyčejná kopie)
 • Faktury za realizaci včetně soupisu provedených prací (originál, či kopie)
 • Soupis faktur
 • Soupis provedených prací
 • Potvrzení o úhradě (výpis z bankovního účtu, či příjmové pokladní doklady)
 • Protokol o provedení úprav nastavení regulačních prvků (stačí kopie)

V některých případech se dále předkládá:

 • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem (stačí kopie)
 • Doklad o dokončení realizace
 • Závěrečná zpráva odborného technického dozoru
 • Dokumenty k veřejné podpoře
 • Stanovisko provozovatele Ústřední soustavy zásobování tepelnou energií (ÚSZTE) nebo SZTE (Soustavy zásobování tepelnou energií), která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků

Přečtěte si další informace o doložení realizace.

6Co je důležité vědět o 2. výzvě Nové zelené úsporám 2021

 • V průběhu vyřizování žádosti o dotaci musí zůstat žadatel vlastníkem nemovitosti. Změny jsou možné pouze za určitých podmínek, které stanoví fond.
 • Jeden objekt = jedna žádost, lze ale kombinovat více opatření s ohledem na požadované podpory.
 • Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor nad průběhem stavby.
 • Příjemce podpory umožní pověřenému pracovníkovi fondu pořízení fotodokumentace a souhlasí s využitím technických údajů z žádosti pro propagaci uskutečněných projektů podpořených fondem.