Daňové přiznání na poslední chvíli: Nejčastější chyby, sankce a jak prodloužit lhůtu

Lenka Chládková
Publikováno 18. března 2019

Termín pro podání daňového přiznání je za dveřmi, a pokud patříte mezi ty, kdo nechávají daně na poslední chvíli, přijde vhod několik praktických rad, které vám pomohou vyplnit růžový formulář rychle a bez zbytečných chyb.

K podání lze využít interaktivní formulář daňového přiznání 2024, součástí jsou také přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

 1. Dokdy podat daňové přiznání 2024

  Poslední termín pro podání daňového přiznání za rok 2018 je stanoven na pondělí 1. dubna 2019.

  V týdnu od pondělí 25. března do pátku 29. března 2019 budou otevřeny podatelny všech finančních úřadů a územních pracovišť od 08:00 do 17:00 hodin. Poslední den, v pondělí 1. dubna 2019 bude otevřeno od 08:00 do 18:00 hodin.

 2. Pokuta za pozdní podání daňového přiznání

  Za nepodání daňového přiznání ve stanoveném termínu uděluje finanční úřad pokuty. Pokud se s daňovým přiznáním opozdíte o 5 pracovních dnů, pokuta nehrozí. Podáte-li ale přiznání po této lhůtě, činí pokuta 0,05 % ze stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % ze stanovené daně.

  Jestliže daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani po výzvě finančního úřadu, činí pokuta 5 % ze stanovené daně, minimálně však 500 Kč.

  Maximální výše pokuty nesmí být podle Daňového řádu vyšší než 300 000 Kč.

 3. Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

  Řádným termínem pro podání daňového přiznání za rok 2018 je pondělí 1. duben 2019. Zákon umožňuje prodloužit lhůtu ve 3 případech:

  Daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce.

  V tomto případě je nutné nejpozději do 1. dubna 2019 předložit správci daně plnou moc udělenou poradci. Termín pro podání daňového přiznání je automaticky prodloužen do 1. července 2019.

  Poplatník podá správci daně písemnou žádost o prodloužení lhůty.

  Termín pro podání daňového přiznání může být na základě písemné žádosti prodloužen až o 3 měsíce. Na prodloužení termínu však není právní nárok, záleží pouze na posouzení důvodů, které poplatník v žádosti uvádí. Podmínkou je, aby se žádost dostala ještě před uplynutím řádného termínu. Podání žádosti je zpoplatněno poplatkem ve výši 300 Kč.

  Vzor žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

  Součástí daněných příjmů jsou i příjmy zdaňované v zahraničí.

  Pokud předmět daně tvoří i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, může správce daně na základě žádosti poplatníka v odůvodněných případech prodloužit termín pro podání daňového přiznání až do 1. listopadu 2019.

 4. Jak vyplnit daňové přiznání 2018

  Kdo musí podávat daňové přiznání, jaké dokumenty jsou třeba, kde najdete daňovou kalkulačku, slevy na daních a jejich aktuální výše, výdajové paušály pro OSVČ najdete v článku Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2018/2019: Průvodce, formulář, rady.

  Udělejte si přehled všech příjmů za rok 2018

  Některé příjmy mohou být od daně osvobozeny. Mezi příjmy, které se nedaní, patří například finanční prostředky z prodeje domu či bytu, kde měl poplatník bydliště alespoň 2 roky před prodejem, nebo ji vlastnil minimálně 5 let, plnění z pojištění majetku či pojištění odpovědnosti za škody, příležitostné příjmy do 30 000 Kč atd. Více zde.

  Využijte interaktivního formuláře

  Interaktivní formulář počítá veškeré položky sám. Dá se průběžně ukládat a po dokončení ho lze uložit vyplněný v PDF formátu, případně ho rovnou prostřednictvím datové schránky odeslat finančnímu úřadu. Kdo vlastní datovou schránku, je povinen poslat daňové přiznání v elektronické podobě.

  Nezapomeňte uplatnit slevy na dani a nezdanitelné částky

  Daňové slevy a nezdanitelné částky snižují daňový základ. Zkontrolujte si, zda uplatňujete všechna zvýhodnění, na které máte nárok. Veškerá zvýhodnění musíte doložit v přílohách daňového přiznání, zajistěte si proto včas potřebná potvrzení.

 5. Dokdy zaplatit daň z příjmu 2024

  Daň musí být připsána na účet finančního úřadu, případně složena v hotovosti v pokladně správce daně nejpozději v pondělí 1. dubna 2019. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je třeba daň z příjmu uhradit nejpozději do 1. července 2019.

  Kompletní návod, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu a čísla účtů finančních úřadů pro placení daní v jednotlivých krajích najdete v článku Jak zaplatit daň.

 6. Penále za nezaplacení daně

  Jestliže nestihnete zaplatit daň v den splatnosti, nebo ji zaplatíte v nižší částce, naúčtuje vám finanční úřad úrok z prodlení za každý den zpoždění. Úrok se počítá z roční repo sazby České národní banky navýšené o 14 %, platné k prvnímu dni kalendářního pololetí, kdy jste se do prodlení dostali.

  Sankci za pozdě odvedenou daň začne správce daně počítat až pátý pracovní den následující po dni splatnosti daně. Stejně jako v případě pozdního podání daňového přiznání platí zákonná tolerance v délce 5 pracovních dnů.

  Přiznáte-li nižší daň a finanční úřad vám ji doměří, zaplatíte penále ve výši 20 % doměřené daně a navíc zaplatíte úrok z prodlení za každý den opoždění. Pokud daň doplácíte na základě vašeho dodatečného daňového přiznání, zaplatíte jen úrok z prodlení.

 7. Vrácení přeplatku na dani 2018

  Máte-li přeplatek na daních, je třeba na poslední stránce daňového přiznání vyplnit Žádost o vrácení přeplatku. Nezapomeňte tuto žádost podepsat.

  Pro vrácení přeplatku na daních platí zákonná třicetidenní lhůta. Ta se ale neřídí podle dne podání daňového přiznání, začíná běžet až posledním dnem lhůty pro podání řádného daňového přiznání, tedy 1. dubna 2019.

 8. Nejčastější chyby v daňovém přiznání

  Finanční správa na svých stránkách zveřejnila přehled nejčastějších chyb v daňových přiznáních. Poplatníci často:

  Špatně uplatňují odčitatelné položky a slevy na dani

  Například školkovné uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv za rok 2018 na školkovném zaplatili nižší částku.

  Započítávají slevy a zvýhodnění, i když na ně nemají nárok

  Například úroky z hypotéky si uplatňuje ten, kdo není vlastníkem nemovitosti.

  Nesprávně uplatňují slevu na manželku nebo manžela

  Do příjmů manželky/manžela často nezahrnou nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti nebo mateřskou. Slevu lze uplatnit, pouze v případě, že vyživovaná manželka/manžel neměla za rok 2018 vlastní příjmy přesahující 68 000 Kč. Těmito příjmy se rozumí úhrn všech vlastních příjmů nesnížený o daňové výdaje, tzv. hrubý příjem.

  Chybně uplatňují slevu na dítě

  Nejčastější chybou je uplatnění slevy na jedno dítěte oběma rodiči.

  Zapomínají na podpisy a přílohy

  Velmi často poplatníci zapomenou daňové přiznání podepsat. Pokud vznikl nárok na přeplatek na daních, je třeba v daňovém přiznání vyplnit Žádost o vrácení přeplatku a podepsat ji. Na poslední straně tak budou nad sebou dva podpisy. Dalším častým prohřeškem je nedodání všech potřebných příloh.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další články z kategorie Novinky


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás