Daně 2024: Nejčastější chyby v daňovém přiznání za rok 2023

Hana Volencová
Publikováno 26. března 2024

Základní termín pro odevzdání formuláře Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, který letos připadá na úterý 2. dubna, se blíží a podána už jich je více než čtvrtina. Finanční správa v důsledku toho informovala o nejčastějších chybách, které se v letošních daňových přiznáních objevují. Jejich přehled jsme doplnili i o další položky, u kterých se dá snadno něco poplést.

Můžete si ještě uplatnit daňové slevy, které byly letos zrušeny, jak je to se slevou na manželku, musíte danit kryptoměny? A co dělat, když zjistíte, že jste udělali chybu v už odevzdaném přiznání? V závěru článku také upozorňujeme, že se Českem šíří podvodné telefonáty a SMS, které lákají do pasti na vějičku v podobě vyplacení daňového přeplatku.

 1. Limit pro podání daňového přiznání

  Pro zdaňovací období roku 2023 došlo k navýšení příjmového limitu, do kterého nemusíte daňové přiznání podat. Dosavadních 15 000 Kč se zvedlo na 50 000 Kč ročně. Pokud tedy vaše hrubé roční příjmy v součtu za celý rok 2023 nepřesáhly 50 000 Kč a nemáte daňovou ztrátu, nemusíte daňové přiznání vůbec řešit.

  Současně byl navýšen příjmový limit pro podání daňového přiznání také zaměstnancům, z dosavadních 6 000 Kč na 20 000 Kč ročně. Pokud jste zaměstnanec a máte i nějaké vedlejší příjmy, např. z pronájmu, které jsou nižší než 20 000 Kč ročně, nemusíte podat daňové přiznání. Vaše daňové povinnosti související se zaměstnáním může vyřídit zaměstnavatel.

  Více o tom, kdy máte povinnost podat daňové přiznání, a kdy ho naopak podávat nemusíte, najdete v našem článku Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2023/2024.

 2. Povinné elektronické podání pro OSVČ

  Od loňského roku musí poplatníci, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka, podat daňové přiznání výhradně elektronicky. Tato povinnost se aktuálně týká již všech OSVČ. První zásadní chybou tedy je, pokud jej podáte na papírovém formuláři. Finanční správa vám za tento přešlap může (po předchozím upozornění) naúčtovat pokutu ve výši 1 000 Kč.

  Podáváte-li daňové přiznání prostřednictvím datové schránky, musíte si dát pozor na formát, v jakém ho odešlete. Nemůžete ho poslat třeba jako PDF soubor, musí být vždy přiložen ve formátu XML. K elektronickému podání můžete využít i portál MOJE daně, kde se s formátem nespletete. Návod, jak elektronicky podat daňové přiznání, najdete ve Skrblíkově předchozím článku.

  Raději upozorňujeme, že za elektronické podání se nepovažuje vyplnění formuláře na počítači, pokud ho pak vytisknete a pošlete v papírové podobě.

  Jestliže nemáte datovou schránku povinně ze zákona (nejste OSVČ), ale zřídili jste si ji dobrovolně, povinnost podat přiznání elektronicky se vás netýká. Také fyzické osoby, kterým byla ze zákona zřízena a zpřístupněna datová schránka, ale neměly za rok 2023 žádné příjmy ze samostatné činnosti, nemusejí podat přiznání k dani z příjmů elektronicky.

  Na podání daňového přiznání elektronickou cestou máte čas do čtvrtka 2. května 2024.

 3. Sleva na poplatníka

  Základní sleva na poplatníka zůstala pro zdaňovací období 2023 stejná, tedy 30 840 Kč. Může ji v plné výši využít každý, kdo měl v roce 2023 nějaké zdanitelné příjmy, a to i v případě, že pracoval jen část roku nebo pouze v některých měsících. Uplatnit ji můžete až do výše daně, nelze jít do minusu.

 4. Sleva za umístění dítěte (školkovné)

  Slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. školkovné) si můžete započítat až do výše 17 300 Kč. To však neznamená, že lze tuto částku uplatnit automaticky, jde jen o maximální hranici. Ze zákona je možné slevu uplatnit pouze ve výši skutečně vynaložených výdajů, které jsou často nižší. Potvrdí vám ji provozovatel školky.

 5. Sleva na vyživované dítě

  Daňovou slevu na vyživované dítě může uplatnit pouze jeden z rodičů.

  Pokud rodiče dítěte nemají dostatečné příjmy, může daňové zvýhodnění uplatnit i některý z prarodičů za podmínky, že žijí s dítětem ve společné domácnosti.

 6. Sleva na manželku či manžela

  Při uplatňování slevy na manželku nebo manžela nesmí testovaný příjem této osoby přesáhnout 68 000 ročně. Často však dochází k tomu, že do příjmu zapomenete zahrnout některé položky, které tam také patří.

  Takže co se do příjmu započítává? Všechny výdělky ze zaměstnání, dohod či podnikání. Dále tam patří peněžitá pomoc v mateřství, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti, všechny typy důchodů, ale třeba i příjmy z prodeje nemovitostí (pokud nepatří do společného jmění manželů), příjmy z dědictví či darů. Rozhodující je hrubý, nikoli čistý příjem.

  Naopak se nezapočítávají dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, porodné či přídavek na dítě), dávky pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky na stavební spoření, stipendium při studiu.

  Slevu na manželku či manžela můžete v daňové přiznání za rok 2023 stále uplatnit v podobě, v jaké ji znáte. Až se bude příští rok podávat daňové přiznání za zdaňovací období 2024, na tuto daňovou slevu bude nárok jen během rodičovské (do 3 let věku dítěte).

 7. Odpočet úroků z hypotéky

  Úroky z hypotečního úvěru poskytnutého na bydlení si lze nárokovat jako nezdanitelné části základu daně pouze v případě, jste-li vlastníkem nemovitosti nebo nemovitost používáte k trvalému bydlení, nikoli k rekreaci nebo nájmu.

 8. Odpočet darů z daní

  Nadále platí možnost odečíst dary až do výše 30 % základu daně. Limit, který je standardně 15 %, se v předchozích letech zvýšil vzhledem ke covidové a následně válečné situaci. Rozšířil se také okruh uznatelných darů, což souvisí hlavně s obranným úsilím Ukrajiny.

  Odpočet můžete využít v případě, že celková hodnota darů dosáhla alespoň 1 000 Kč nebo přesáhla 2 % vašeho daňového základu.

 9. Zrušené daňové slevy

  Přestože došlo k 1. lednu 2024 ke zrušení slevy na studenta a slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. školkovné), můžete si je obě v přiznání k dani z příjmů za rok 2023 stále uplatnit. Jejich zrušení se projeví až v daňovém přiznání za rok 2024, které budete podávat v roce 2025.

 10. Daňový bonus na dítě

  Získat daňový bonus je možné pouze s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě. Za celý kalendářní rok vzniká nárok na roční daňový bonus v případě, že rozhodné aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti dosahují alespoň 6násobku minimální mzdy. Za rok 2023 to je tedy 103 800 Kč (6× 17 300 Kč), v předchozím roce stačilo 97 200 Kč.

 11. Žádost o přeplatek na dani

  Pokud je výsledkem daňového přiznání přeplatek na dani, musíte o něj výslovně požádat, stát vám ho nepošle automaticky. Kolonky najdete na konci daňového přiznání, vyplňte také číslo bankovního účtu.

  Při daňovém přeplatku nezapomeňte papírový formulář podepsat dvakrát. Svůj podpis musíte připojit jednak v části, kde je uvedena podepisující osoba a datum podání, ale také je třeba podepsat i žádost o vrácení přeplatku umístěnou na konci formuláře.

  Obě kolonky jsou sice vytištěny na jednom formuláři, ale ve skutečnosti se jedná o dvě podání a každé z nich musí být podepsáno. Podáváte-li přiznání elektronicky pomocí portálu MOJE daně, podpisy řešit nemusíte.

 12. Chybějící přílohy k daňovému přiznání

  Nezapomeňte přiložit všechny doklady o vašem nároku na daňová zvýhodnění. Jde především o různá potvrzení z pojišťoven, spořitelen a bank či dalších institucí o penzijním připojištění, životním pojištění, hypotéce, úvěru na bydlení, o daru apod.

 13. Danění kryptoměn

  V případě, že jste v roce 2023 prodávali kryptoměny nebo je mezi sebou směňovali a měli jste z toho zisk, máte povinnost uvést to v daňovém přiznání. Vztahuje se to i na případy, kdy si za kryptoměnu něco koupíte. Právně se totiž nejedná o kupní, nýbrž o směnnou smlouvu.

  Všeobecně se z pohledu české legislativy na kryptoměny hledí jako na nehmotný movitý majetek. Příjem z jejich prodeje se proto daní podle §10 Zákona o daních z příjmů – Ostatní příjmy. Vzhledem k tomuto zařazení se na kryptoměny nevztahuje osvobození příležitostných příjmů pod 30 000 Kč za rok.

  Daň platíte z každého prodeje nebo směny, z které máte zisk. I v případě kryptoměn platí, že daňová sazba pro fyzické osoby je 15 %. V případě, že vaše příjmy překonaly 48násobek průměrné mzdy, zaplatíte 23 %. V roce 2023 byl 48násobek průměrné mzdy (40 324 Kč) 1 935 552 Kč.

 14. Oznámení o osvobozeném příjmu

  Fyzické osoby, které v roce 2023 obdržely osvobozený příjem vyšší než 5 milionů Kč, musí podat finančnímu úřadu oznámení o osvobozených příjmech, i když jinak nemají povinnost podat daňové přiznání. Nejčastěji jde o dary, dědictví, výhry v loteriích či příjmy z prodeje movitých věcí, cenných papírů nebo podílů na obchodních společnostech. Nepodání oznámení je spojené s citelnou pokutou.

  Oznámení musí obsahovat výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. Lhůta pro podání oznámení o osvobozených příjmech se shoduje se lhůtou pro podání přiznání k dani z příjmů. Podává se tedy stejně jako daňové přiznání do 2. dubna 2024 a elektronicky o měsíc později do 2. května 2024. Pokud za vás daňové přiznání podává daňový poradce nebo advokát, platí prodloužená lhůta do 1. července 2024.

  Pokud je ale daňové přiznání elektronickým způsobem nebo daňovým poradcem podáno do 2. dubna, platí pro něj základní neprodloužená lhůta. Do 1. července podávají přiznání daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Ve stejných lhůtách je třeba uhradit stanovenou daň.

 15. Co dělat, když zjistíte chybu

  Daňové přiznání už jste odevzdali, ale uvědomili jste si, že v něm máte chybu? Pokud ještě neuplynula lhůta pro jeho podání, můžete podat opravné daňové přiznání. Finanční úřad potom vychází z toho nejnovějšího, k předchozímu nepřihlíží. Za opravu vám nehrozí žádné sankce, bez ohledu na to, zda je nová vypočítaná daň vyšší nebo nižší.

  Jestliže ale lhůta pro podání daňového přiznání vypršela, můžete odevzdat už jen dodatečné přiznání, opravné již podat nelze. Pokud v něm nárokujete nějakou zapomenutou slevu, tak záleží na vašem rozhodnutí, jestli tak učiníte. Kdybyste ale naopak měli zaplatit vyšší daň, než jste původně spočítali, dodatečné přiznání určitě podejte, je to vaše povinnost.

  V jakém termínu máte podat daňové přiznání a jaké jsou případné sankce, pokud to nesplníte, shrnujeme v článku Daňové přiznání 2024: Termíny, lhůty, sankce.

Pozor na podvodné telefonáty a SMS s daňovým přeplatkem

Finanční správa nedávno vydala varování před podvodnými telefonáty, které se pod jejím jménem šíří po celé České republice.

Po zvednutí telefonu vám hlasový automat oznámí, že máte přeplatek na daních. Pokud na vyzvání stisknete tlačítko na klávesnici telefonu, dorazí vám SMS zpráva s odkazem na podvodnou stránku, která se tváří jako portál MOJE daně a vyžaduje vaše přihlášení. Podvodníci se tak snaží vylákat citlivé osobní informace či přístupové údaje k bankovnictví.

Finanční správa upozornila, že nikdy nevolá pomocí hlasového automatu a také nikdy neposílá v SMS žádné aktivní odkazy na webové stránky, rovněž nikdy nepožaduje sdělení citlivých osobních informací či přístupových údajů k vašemu bankovnictví.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další články z kategorie Novinky


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás