Překážky v práci na straně zaměstnance

Lapetka
Publikováno 1. prosince 2022
 • Co jsou to překážky v práci na straně zaměstnance?
 • Proč jsou překážky v práci definovány?
 • Při jakých příležitostech má zaměstnanec nárok na volno?
 1. Co jsou to překážky v práci na straně zaměstnance

  Překážky v práci na straně zaměstnance jsou situace, kdy zaměstnanec nemůže z objektivních důvodů (nikoliv “necítím se dobře”, nebo “nechce se mi vstávat”) přijít do práce. V těchto situacích má nárok na volno, které je ve většině případů placené, navíc průměrnou (tedy ve většině případů vyšší) mzdou.

  Překážky v práci na straně zaměstnancePřekážky v práci na straně zaměstnance definuje zákoník práce v §191 a dále a zahrnuje sem pracovní neschopnost (nemocenská), mateřskou a rodičovskou dovolenou a OČR, ošetřování člena rodiny, lidově “paragraf“. U těchto absencí je doba trvání z úředních dokumentů zjevná – začátek i konec je jasně stanoven.

  Kromě výše uvedeného však existují ještě “jiné důležité osobní překážky v práci” (§199), které stanovuje vláda nařízením, a to jsou právě ta volna k lékaři, na svatbu či pohřeb, kterým se budeme věnovat podrobněji.

  Plné znění naleznete v případě potřeby v Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

 2. Proč jsou překážky v práci definovány

  Pokud se jedná o dodržování zákoníku práce, měli bychom mít všichni stejná práva a samozřejmě i povinnosti. Nezřídka tak tomu však není – zaměstnavatel vnímá žádost o placené volno podezřívavě a zdráhá se jej přiznat, zaměstnanec se mu za to odvděčí tím, že mimo práci stráví mnohem více času, než je potřeba.

  Návštěva lékaře se pak v praxi často řeší dovolenou nebo nadpracováním, byť teorie přiznává zaměstnanci placené volno. Na druhou stranu, abychom byli féroví, zaměstnavatele, který toto nařízení dodržuje, zase mohou využívat zaměstnanci – kromě lékaře si v době placeného volna vyřídí ještě nákup a pár dalších pochůzek.

  Tento článek proto neberte jen jako návod, jak si v práci “vydobýt” placené volno, ale také jako návod pro sebe, na co máte nárok a pohybujte se v mezích tohoto nařízení.

  Překážky v práci určují oběma stranám mantinely, jak případný nárok na volno posuzovat.

 3. Volno na vyšetření u lékaře

  Překážky v práci na straně zaměstnancePři návštěvě lékaře máte nárok na placené volno. Platí přitom 2 základní pravidla:

  • vyšetření je nutné provést mimo pracovní dobu, pokud to jde,
  • a ve zdravotnickém zařízení, které je nejblíž bydliště nebo pracoviště.

  Pokud to mimo vaši pracovní dobu nejde, pak platí, že máte nárok na nezbytně nutnou dobu, tedy cestu k lékaři, vyšetření a cestu zpět do práce. Pokud se rozhodnete, že více důvěřujete zubaři ve vedlejším městě, pak dostanete volno k jeho návštěvě, ale placená je jen doba, kterou by vám trvala cesta k nejbližšímu lékaři. Zbytek je omluvené, neplacené volno.

  Neplatí, že když u lékaře skončíte ve 12, nemá cenu se vracet na hodinku do práce. Vrátit byste se správně měli. Nebo si vzít hodinku náhradního volna.

 4. Volno na pracovní zdravotní prohlídku

  Pokud se jedná o pracovnělékařskou prohlídku, vyšetření, nebo očkování související s výkonem práce, máte nárok na placené volno na nezbytně nutnou dobu.

 5. Volno při dopravních komplikacích

  S dopravou do zaměstnání jsou spojeny 2 překážky v práci:

  • při přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, máte nárok na neplacené volno na nezbytně nutnou dobu, v případě nepředvídaného přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, pokud jste se nemohli do zaměstnání dopravit jinak,
  • druhou je znemožnění cesty do zaměstnání, které se týká zaměstnanců těžce zdravotně postižených – nárok na volno s náhradou mzdy, maximálně však 1 den, jim náleží, pokud cestují do práce nehromadným dopravním prostředkem, kterým se z povětrnostních důvodů do práce nemohli dostat.
 6. Volno na svatbu

  Překážky v práci na straně zaměstnanceZde je také rozdíl:

  • vlastní svatba: nárok je na 2 volné dny, z nichž 2 je k účasti na obřadu – pokud máte tedy obřad v den, kdy nemáte směnu, máte nárok jen na 1 den. Placený je vždy jen 1 den. Pokud máte obřad v pátek, můžete si vzít volno ve čtvrtek a pátek, 1 den placené, 1 neplacené. Pokud nechcete čerpat neplacené volno, nemusíte – nechte si jen ten placený den a druhý si vezměte dovolenou. Pokud máte obřad v neděli, máte nárok jen na 1 placený den – třeba pátek před víkendem.
  • rodič jde na svatbu dítěti: 1 den s náhradou mzdy k účasti na svatbě (obřad)
  • dítě jde na svatbu rodiči: nárok na 1 den bez náhrady mzdy k účasti na svatbě (neplacený).

  Pokud přemýšlíte, k čemu ta neplacená volna jsou – mohou je využít například zaměstnanci, kteří by jinak dovolenou v daný den nedostali.

 7. Volno při narození dítěte

  Placené k převozu manželky do porodnice a zpět, pokud budete chtít u porodu zůstat, pak nárok na volno máte také, ale neplacené.

 8. Volno při úmrtí

  Při úmrtí je volno vždy placené, v různém rozsahu.

  • vašeho manžela (manželky), druha (družky – dále budeme užívat jen jeden rod), nebo dítěte: 2 dny + 1 den k účasti na pohřbu (pokud připadá na pracovní den)
  • vašeho rodiče, sourozence, rodiče nebo sourozence vašeho manžela, manžela vašeho dítěte, nebo manžela vašeho sourozence: 1 den k účasti na pohřbu a 1 další den, pokud pohřeb obstaráváte.
  • vašeho prarodiče nebo vnuka, prarodiče vašeho manžela, nebo jiné osoby, která není jmenována výše, ale se kterou jste žili v době úmrtí ve společné domácnosti: k účasti na pohřbu nezbytně nutnou dobu, maximálně 1 den a 1 další den, pokud pohřeb obstaráváte.
 9. Volno k doprovodu rodinného příslušníka k lékaři

  Na volno máte nárok, pokud se jedná o náhlé onemocnění, úraz, nebo předem stanovené ošetření / vyšetření. Platí, že máte nárok na volno pouze po nezbytně nutnou dobu, a pouze pokud byl doprovod nezbytný a nebylo možno jej provést mimo vaši pracovní dobu.

  Pokud doprovázíte manžela, druha, dítě, nebo rodiče či prarodiče, ať už své, nebo svého manžela, máte nárok na placené volno. Pokud doprovázíte ostatní rodinné příslušníky, volno je naplacené. Volno se poskytuje vždy jen jednomu z rodinných příslušníků (dítě by neměl na základě tohoto placeného volna doprovázet otec i matka, jeden z nich by měl mít třeba dovolenou, pokud chtějí dítě doprovodit oba).

  Pokud máte zdravotně postižené dítě, pak máte nárok na volno k jeho doprovodu do zařízení sociálních služeb nebo do školy zřízené pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem. Opět platí, že nárok má jen jeden z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 6 pracovních dnů v kalendářním roce. Volno je s náhradou mzdy (placené).

  Pokud doprovázíte dítě do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb, pak máte nárok na volno na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy.

 10. Volno při pohřbu spoluzaměstnance

  V takovém případě máte nárok na volno na nezbytně nutnou dobu, s náhradou mzdy. Ideální je se se zaměstnavatelem dohodnout, kdo na pohřeb půjde. Pokud ke shodě nedojde, konečné slovo má zaměstnavatel společně s odborovou organizací.

 11. Volno ke stěhování

  Při stěhování máte nárok na nezbytně nutnou dobu, maximálně 2 dny. Volno je placené, pokud se stěhujete v zájmu zaměstnavatele, neplacené, pokud se stěhujete z vlastní vůle a máte vlastní bytové zařízení.

 12. Volno k hledání nového zaměstnání

  Ano, i na takové volno máte nárok. Můžete jej čerpat v průběhu výpovědní doby, takže když dáte výpověď 10. března, nárok na volno máte v dubnu a květnu. Můžete čerpat maximálně 1 půlden týdně, a půldny můžete se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

  Volno je placené, pokud jste výpověď dostali vy. Pokud jste dali výpověď sami, nebo jste ji dostali z důvodu soustavného nebo hrubého porušení svých povinností, nárok na volno máte ve stejném rozsahu, avšak neplacené.

 13. Volno z důvodu obecného zájmu

  Při výkonu veřejných funkcí, nebo občanských povinností máte nárok na volno v nezbytně nutném rozsahu. Náhrada mzdy ve většině případů nepřísluší – případnou odměnu dostanete od instituce, pro kterou činnost vykonáváte. V některých případech si instituce od zaměstnavatele vyžádá informace o ušlé mzdě, kterou vám pak kompenzuje, v jiných vám zaměstnavatel proplácí mzdu a tu mu pak daná instituce proplácí (refunduje).

 14. Volno k výkonu občanské povinnosti

  Toto volno je velmi podobné volnu z důvodu obecného zájmu – jedná se o volno pro činnost svědků, tlumočníků, v případě poskytnutí první pomoci, pomoci při požární ochraně, živelné pohromě a podobně.

 15. Volno k jiným úkonům v obecném zájmu

  Na další volno s náhradou mzdy mají k výkonu své funkce členové odborové organizace, členové rady zaměstnanců nebo volební komise, členové vyjednávacího výboru, nebo evropské rady zaměstnanců, orgánu právnické osoby voleného za zaměstnance, nebo vyjednávacího výboru a člena výboru zaměstnanců. Volno přísluší také k účasti na schůzích, nebo školeních pořádaných odborovou organizací (maximálně 5 pracovních dnů v kalendářním roce).

 16. Volno k darování krve a krevní plazmy

  Překážky v práci na straně zaměstnancePokud dojde k odběru, pak máte nárok na volno v rámci 24 hodin od nastoupení cesty k odběru.

  Volno je placené.

  Pokud k odběru nedojde, pak je volno taky placené, ale jen po dobu nutné nepřítomnosti v práci – tedy cesta do zařízení, vyšetření, zjištění, že k odběru nedojde, a cesta zpět.

 17. Volno k darování jiných biologických materiálů

  Máte nárok na placené volno po dobu 48 hodin od nastoupení cesty k odběru. Tato doba může být rozhodnutím lékaře prodloužená až na 96 hodin. Pokud k odběru nedojde, volno se zkracuje na nezbytně nutnou dobu (cesta, vyšetření a cesta zpět).


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.