Překážky v práci na straně zaměstnance 2024: Kdy máte nárok na placené volno?

Lapetka
Publikováno 29. dubna 2024
 • Co jsou to překážky v práci na straně zaměstnance?
 • Proč jsou překážky v práci definovány?
 • Při jakých příležitostech má zaměstnanec nárok na volno a kdy je placené?
 1. Co jsou to překážky v práci na straně zaměstnance

  Překážky v práci na straně zaměstnance jsou situace, kdy zaměstnanec nemůže z objektivních důvodů (nikoliv “necítím se dobře”, nebo “nechce se mi vstávat”) přijít do práce. V těchto situacích má nárok na volno, které je ve většině případů placené, navíc průměrnou (tedy ve většině případů vyšší) mzdou.

  Překážky v práci na straně zaměstnance 2024: Kdy máte nárok na placené volno?Překážky v práci na straně zaměstnance definuje zákoník práce v §191 a dále a zahrnuje sem pracovní neschopnost (nemocenská), mateřskou a rodičovskou dovolenou a OČR, ošetřování člena rodiny, lidově “paragraf“. U těchto absencí je doba trvání z úředních dokumentů zjevná – začátek i konec je jasně stanoven.

  Kromě výše uvedeného však existují ještě “jiné důležité osobní překážky v práci” (§199), které stanovuje vláda nařízením, a to jsou právě ta volna k lékaři, na svatbu či pohřeb, kterým se budeme věnovat podrobněji.

  Plné znění naleznete v případě potřeby v Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

 2. Proč jsou překážky v práci definovány

  Pokud se jedná o dodržování zákoníku práce, měli bychom mít všichni stejná práva a samozřejmě i povinnosti. Nezřídka tak tomu však není – zaměstnavatel vnímá žádost o placené volno podezřívavě a zdráhá se jej přiznat, zaměstnanec se mu za to odvděčí tím, že mimo práci stráví mnohem více času, než je potřeba.

  Návštěva lékaře se pak v praxi často řeší dovolenou nebo nadpracováním, byť teorie přiznává zaměstnanci placené volno. Na druhou stranu, abychom byli féroví, zaměstnavatele, který toto nařízení dodržuje, zase mohou využívat zaměstnanci – kromě lékaře si v době placeného volna vyřídí ještě nákup a pár dalších pochůzek.

  Tento článek proto neberte jen jako návod, jak si v práci “vydobýt” placené volno, ale také jako návod pro sebe, na co máte nárok a pohybujte se v mezích tohoto nařízení.

  Překážky v práci určují oběma stranám mantinely, jak případný nárok na volno posuzovat.

 3. Volno na vyšetření u lékaře

  Překážky v práci na straně zaměstnance 2024: Kdy máte nárok na placené volno?Při návštěvě lékaře máte nárok na placené volno. Platí přitom 2 základní pravidla:

  • vyšetření je nutné provést mimo pracovní dobu, pokud to jde,
  • a ve zdravotnickém zařízení, které je nejblíž bydliště nebo pracoviště.

  Pokud to mimo vaši pracovní dobu nejde, pak platí, že máte nárok na nezbytně nutnou dobu, tedy cestu k lékaři, vyšetření a cestu zpět do práce. Pokud se rozhodnete, že více důvěřujete zubaři ve vedlejším městě, pak dostanete volno k jeho návštěvě, ale placená je jen doba, kterou by vám trvala cesta k nejbližšímu lékaři. Zbytek je omluvené, neplacené volno.

  Neplatí, že když u lékaře skončíte ve 12, nemá cenu se vracet na hodinku do práce. Vrátit byste se správně měli. Nebo si vzít hodinku náhradního volna.

 4. Volno na pracovní zdravotní prohlídku

  Pokud se jedná o pracovnělékařskou prohlídku, vyšetření, nebo očkování související s výkonem práce, máte nárok na placené volno na nezbytně nutnou dobu.

  I v tomto případě vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

 5. Volno při nařízené karanténě

  Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, pokudje mu nařízena karanténa. V prvních 14 dnech zaměstnanci přísluší náhrada platu ve výši 60 % jeho redukovaného průměrného výdělku. Poté pobírá nemocenskou.

 6. Volno při dopravních komplikacích

  S dopravou do zaměstnání jsou spojeny 2 překážky v práci:

  • při přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, máte nárok na neplacené volno na nezbytně nutnou dobu, v případě nepředvídaného přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, pokud jste se nemohli do zaměstnání dopravit jinak,
  • druhou je znemožnění cesty do zaměstnání, které se týká zaměstnanců těžce zdravotně postižených – nárok na volno s náhradou mzdy, maximálně však 1 den, jim náleží, pokud cestují do práce nehromadným dopravním prostředkem, kterým se z povětrnostních důvodů do práce nemohli dostat.

  Existenci překážky musíte v práci prokázat, například předložením potvrzení od provozovatele hromadného dopravy o zaznamenaném zpoždění a jeho délce.

 7. Volno na svatbu

  Překážky v práci na straně zaměstnance 2024: Kdy máte nárok na placené volno?Zde je také rozdíl:

  Vlastní svatba:

  • Nárok je na 2 volné dny, z nichž 1 den je k účasti na obřadu.
  • Pokud máte tedy obřad v den, kdy nemáte směnu, máte nárok jen na 1 den. Placený je vždy jen 1 den.
  • Pokud máte obřad v pátek, můžete si vzít volno ve čtvrtek a pátek, 1 den placené, 1 neplacené. Pokud nechcete čerpat neplacené volno, nemusíte – nechte si jen ten placený den a druhý si vezměte dovolenou.
  • Pokud máte obřad v neděli, máte nárok jen na 1 placený den – třeba pátek před víkendem.

  Rodič jde na svatbu dítěti

  • Nárok je na 1 den s náhradou mzdy k účasti na svatbě (obřad).

  Dítě jde na svatbu rodiči

  • Nárok je na 1 den bez náhrady mzdy k účasti na svatbě (neplacený).

  Pokud přemýšlíte, k čemu ta neplacená volna jsou – mohou je využít například zaměstnanci, kteří by jinak dovolenou v daný den nedostali.

 8. Pracovní volno při narození dítěte

  Placené volno se poskytuje k převozu manželky/přítelkyně do porodnice a zpět na nezbytně nutnou dobu. Pokud budete chtít u porodu zůstat, pak nárok na volno máte také, ale neplacené.

 9. Volno při úmrtí v rodině

  Při úmrtí je volno vždy placené, v různém rozsahu. V případě úmrtí nejbližších členů rodiny jde o 2 dny plus 1 den k účasti na pohřbu.

  Při úmrtí rodiče, sourozence a vzdálenější přízeň se jedná o 1 den k účasti na pohřbu plus jeden další den, pokud zaměstnanec zařizuje pohřeb.

  Existenci této pracovní překážky prokazujete zpravidla úmrtním oznámením a další jednodenní volno, jež je vázáno na obstarávání pohřbu potvrzením pohřebního ústavu.

 10. Volno k doprovodu rodinného příslušníka k lékaři

  Na volno máte nárok, pokud se jedná o náhlé onemocnění, úraz, nebo předem stanovené ošetření/vyšetření rodinného příslušníka. Platí, že máte nárok na volno pouze po nezbytně nutnou dobu, a pouze pokud byl doprovod do zdravotnického zařízení nezbytný a nebylo možno jej provést mimo vaši pracovní dobu.

  Pokud doprovázíte manžela, druha, dítě, nebo rodiče či prarodiče, ať už své, nebo svého manžela, máte nárok na placené volno. Pokud doprovázíte ostatní rodinné příslušníky, volno je neplacené. Volno se poskytuje vždy jen jednomu z rodinných příslušníků (dítě by neměl na základě tohoto placeného volna doprovázet otec i matka, jeden z nich by měl mít třeba dovolenou, pokud chtějí dítě doprovodit oba).

 11. Volno při pohřbu spoluzaměstnance

  V takovém případě máte nárok na volno na nezbytně nutnou dobu s náhradou mzdy. Ideální je se se zaměstnavatelem dohodnout, kdo na pohřeb půjde. Pokud ke shodě nedojde, konečné slovo má zaměstnavatel společně s odborovou organizací.

 12. Volno pro otce po porodu + rodičovská dovolená

  Zaměstnavatel má povinnost umožnit zaměstnanci čas na otcovskou dovolenou v souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně ve výši 2 týdnů. To stejné platí pro mateřskou dovolenou, ta trvá 28 týdnů. Při narození 2 nebo více dětí, má matka nárok na mateřskou dovolenou trvající 37 týdnů.

  Zaměstnavatel je povinen poskytnout rovněž rodičovskou dovolenou. Matka má na ni nárok po skončení mateřské dovolené, zatímco otec může začít rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte. Rodičovská dovolená nesmí přesáhnout dobu, kdy dítě dosáhne věku tří let. Po tuto dobu lze rovněž pobírat rodičovský příspěvek.

 13. Volno k hledání nového zaměstnání

  Ano, i na takové volno máte nárok. Můžete jej čerpat v průběhu výpovědní doby, takže když dáte výpověď 10. března, nárok na volno máte v dubnu a květnu. Můžete čerpat maximálně 1x půlden týdně, a půldny můžete se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

  Volno je placené, pokud jste výpověď dostali vy. Pokud jste dali výpověď sami, nebo jste ji dostali z důvodu soustavného nebo hrubého porušení svých povinností, nárok na volno máte ve stejném rozsahu, avšak neplacené.

 14. Volno z důvodu obecného zájmu

  Při výkonu veřejných funkcí, nebo občanských povinností máte nárok na volno v nezbytně nutném rozsahu. Náhrada mzdy od zaměstnavatele ve většině případů nepřísluší – případnou odměnu dostanete od instituce, pro kterou činnost vykonáváte.

  V některých případech si instituce od zaměstnavatele vyžádá informace o ušlé mzdě, kterou vám pak kompenzuje, v jiných vám zaměstnavatel proplácí mzdu a tu mu pak daná instituce proplácí (refunduje).

 15. Volno k výkonu občanské povinnosti

  Toto volno je velmi podobné volnu z důvodu obecného zájmu. Jde o výkon občanských povinností zejména u soudních znalců, svědků, tlumočníků a dalších osob předvolaných k jednání u soudu, správního úřadu či  jiného státního orgánu/orgánu územního samosprávného celku.

  Dále se jedná o volno v případě poskytnutí první pomoci, při opatřeních proti infekčnímu onemocnění, pomoci při požární ochraně, při živelné pohromě a podobně.

 16. Volno k jiným úkonům v obecném zájmu

  Na další volno s náhradou mzdy mají k výkonu své funkce členové odborové organizace, členové rady zaměstnanců nebo volební komise, členové vyjednávacího výboru, nebo evropské rady zaměstnanců, orgánu právnické osoby voleného za zaměstnance, nebo vyjednávacího výboru a člena výboru zaměstnanců.

  Volno přísluší také k účasti na schůzích, nebo školeních pořádaných odborovou organizací (maximálně 5 pracovních dnů v kalendářním roce). Dále mají na pracovní volno nárok zprostředkovatelé a rozhodci při kolektivním vyjednávání, a to v nezbytně nutném rozsahu. Dobrovolný sčítací orgán při sčítání lidu, bytů a domů má nárok na volno v práci po dobu nezbytně nutnou, maximálně ale 10 pracovních dnů v kalendářním roce.

 17. Volno k darování krve a krevní plazmy

  Překážky v práci na straně zaměstnance 2024: Kdy máte nárok na placené volno?

  Placené volno přísluší dárci při odběru krve ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, samotného odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, a to v případě, že tyto úkony zasahují do pracovní doby v rozmezí 24 hodin od začátku cesty k odběru.

  Pokud k odběru nakonec nedojde, pak je volno taky placené, ale jen po dobu nutné nepřítomnosti v práci – tedy cesta do zařízení, vyšetření, zjištění, že k odběru nedojde, a cesta zpět.

 18. Volno k darování jiných biologických materiálů

  Máte nárok na placené volno po dobu 48 hodin od nastoupení cesty k odběru ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, samotnému odběru, cesty zpět a zotavení. Tato doba může být rozhodnutím lékaře prodloužená až na 96 hodin.

  Pokud k odběru nakonec nedojde, placené volno se zkracuje na nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

 19. Volno k jiným úkonům v obecném zájmu pro další profese

  Zaměstnanec přednášející nebo vyučující má nárok na pracovní volno k jiným úkonům v obecném zájmu maximálně 12 pracovních dnů v kalendářním roce. Nárok na náhradu mzdy na nezbytně nutnou dobu přísluší rovněž činnosti při organizované zájmové tělovýchovné, sportovní nebo kulturní akci a nutné přípravě na ni.

  Volno pro vedoucí táborů pro děti a mládež, oddíloví vedoucí, vychovatelé, instruktoři, zdravotní pracovníci na táborech či zástupci pro hospodářské a zdravotní věci platí v nezbytně nutném rozsahu v maximální výši 3 týdny v kalendářním roce. Podmínkou je, aby dotyčná osoba aktivně a pravidelně pracovala s dětmi nebo mládeží po dobu minimálně jednoho roku před uvolněním.

  Právo na placené volno v nezbytně nutném rozsahu je poskytováno také členům Horské služby a jednotlivcům, kteří na jejich žádost a podle jejich pokynů osobně pomáhají během záchranné akce v terénu. Nárok na náhradu mzdy na nezbytně nutnou dobu přísluší také činnosti dobrovolného zdravotníka Červeného kříže, a to při zajišťování zdravotního dozoru během sportovní nebo společenské akce.

 20. Volno pro školení, přípravu nebo studium

  Náhrada mzdy se vztahuje také na volno při účasti na školení, či jiné formě přípravy a studia, které zaměstnanci umožňují získat dovednosti a kvalifikace potřebné pro výkon pracovních povinností.

  Placené volno získáte, zasahuje-li školení či studium do vaší pracovní doby.

 21. Volno pro akci pro děti a mládež

  Zaměstnanci mají nárok na placené volno pokud se účastní události pořádané právnickou osobou, která je zapsána ve veřejném rejstříku minimálně po dobu 5 let a její hlavní činností je práce s dětmi a mládeží.

  Maximální částka placeného volna odpovídá průměrné mzdě v celé ekonomice za první až třetí čtvrtletí předcházejícího orku, ve kterém bylo toto volno poskytnuto.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.