, Dotace Dešťovka 2018: 2. kolo, podmínky, oblasti podpory - Skrblík.cz

Dotace Dešťovka 2018: Druhé kolo, podmínky, oblasti podpory

Dotační program Dešťovka Ministerstva životního prostředí a SFŽP ČR se zaměřuje na boj se suchem. Cílem je podpořit efektivní využívání a hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v domácnostech. Dotaci můžete získat na pořízení nádrží na záchyt dešťové vody a její další využití i na systémy určené k recyklaci odpadní vody třeba na splachování toalety. Příjem žádostí v druhém kole začíná 7. září 2017, na dotace je vyčleněno 240 miliónů korun.

Dotační program Dešťovka 2018

Dotační program Dešťovka 2018V prvním kole v květnu 2017 byly všechny prostředky z programu Dešťovka rozebrány během necelých 24 hodin od vyhlášení výzvy. S podáním žádosti tak radíme neotálet.
A to přesto, že ve druhém kole je v programu k dispozici o 140 milionů korun více.

V prvním kole se celkem sešlo 2 279 žádostí o dotace v celkové výši 110 milionů korun, na dalších 3 260 žádostí v honotě 74,4 milionu korun se nedostalo. Další výzva z programu Dešťovka se může otevřít již v létě. Pokud se podaří získat prostředky, bude v ní k dispozici opět alespoň 100 milionů korun.

1Program Dešťovka 2018 – základní informace

Dotační program Dešťovka 2018Pro koho je program Dešťovka určen
Dešťovka je určena pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Využít ji lze pro úsporu srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Staveb určených k rekreačním účelům se Dešťovka netýká, ani když v ní má žadatel hlášen trvalý pobyt.

Kdy mohu podat žádost
Žádosti v programu Dešťovka jsou přijímány od 7. září 2017 od 10:00 hodin.

Jaká je lhůta na dokončení projektu
Lhůta na dokončení projektu je 1 rok od akceptace žádosti (kontrola a písemné stvrzení žádosti), poté je potřeba systém alespoň 5 let provozovat.

Jaká je výše dotace z programu Dešťovka
Výše dotace je různá dle oblasti podpory, ale hlavní zásada je u všech oblastí stejná: Ke všem dotacím se přičítá 3 500 Kč za 1 m3 nádrže, maximální dotace je 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Jak velkou potřebuji akumulační nádrž potřebuji
Na stránce DotaceDešťovka.cz je kalkulačka pro výpočet na základě plochy a typu střechy nebo účinnosti filtrace.

2Oblasti podpory programu Dešťovka 2018

 1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
  Dotace slouží pro záchyt srážkové vody a její další využití pro zalívání zahrady. Určena je pro stávající domy v lokalitách zasaženými akutním nedostatkem vody. Maximální výše podpory je 20 000 Kč.
 2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
  Podpora se vztahuje na stávající domy i novostavby z celé ČR, maximální výše příspěvku je 30 000 Kč.
 3. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
  Dotaci lze využít na stávající domy i na novostavby z celé ČR. Nejvyšší možná výše dotace je 60 000 Kč (kombinace s využitím srážkové vody), resp. 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody). Navíc lze získat 10 000 Kč na projektovou přípravu.

Oblasti s akutním nedostatkem vody 2018

Pro účely dotačního programu Dešťovka se oblasti s akutním nedostatkem vody definují takto:

 1. V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji.
 2. V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
 3. V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek se dokládá buď stanoviskem příslušné obce, nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty – nejčastěji vyhlášku obce

3Kde a jak podat žádost o Dešťovku

Žádosti jsou přijímány od 7. září 2017 od 10:00 hod elektronicky prostřednictvím stránek DotaceDestovka.cz. Pokud nemáte možnost žádost podat elektronicky, navštivte kterékoliv krajské pracoviště fondu.

Stejně jako u Nové zelené úsporám platí pravidlo tří týdnů. Po podání žádosti se do tří týdnů dozvíte, zda je žádost v pořádku. Na kontrolu doložení realizace projektu a na následné proplacení finanční dotace ze strany fondu činí lhůta rovněž tři týdny.

Potřebné dokumenty pro Dešťovku:

 1. Žádost vyplněná na internetu
 2. Odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem
 3. Případný písemný souhlas spoluvlastníků domu
 4. Pokud žádáte na systém akumulace srážkové vody pouze pro zálivku, je potřeba doložení dokladu o akutním nedostatku vody (stanovisko obce či vyhláška apod.)
 5. Následné doložení realizace se předkládají zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo

Dokumenty naleznete také na stránkách fondu SFŽP.

4Více informací o programu Dešťovka

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu