Co se mění v roce 2024: Změna DPH, změny u DPP, v penzijním připojištění, u FKSP…

Hana Volencová
Publikováno 2. února 2024

Ministerstvo financí ČR představilo podrobný seznam změn, ke kterým dochází nebo teprve dojde v průběhu roku 2024. Týkají se zaměstnanců, podnikatelů, pracovníků na dohodu, majitelů nemovitostí, vlastníků automobilů a jiných vozidel, dotknou se tedy víceméně každého občana. Velká část z nich souvisí s vládním konsolidačním balíčkem, není to však pravidlem.

Většina změn platí už od začátku nového roku, některé však nabydou účinnosti až v jeho průběhu. Od února dochází ke zvýšení daně z tabákových výrobků, od března se zdražuje dálniční známka, od dubna bude zavedena spotřební daň u e-cigaret, od července se mění např. podmínky pro dohodáře, od září zase pravidla pro předčasné splacení hypotéky. Skrblík pro vás z tiskové zprávy MF ČR připravil stručný přehled.

Co se mění od roku 2024?

 1. Změny od 1. ledna 2024

  Snížení prahu 23% sazby zálohy daně z příjmů fyzických osob

  Limit příjmů, od kterého se platí 23% sazba daně, bude pro rok 2024 začínat už na 3násobku průměrné mzdy. Dosud to byl 4násobek, což odpovídalo 161 296 Kč. Nově bude bude tato hranice zhruba ve výši 131 901 Kč. Do této částky činí daň z příjmů i nadále 15 %.

  Omezení slevy na dani na manžela/manželku

  Slevu půjde v daňovém přiznání za rok 2024 nově uplatnit pouze na manžela nebo manželku pečující o dítě do věku 3 let.

  Zrušení slevy na dani na studenta

  Sleva na dani na studenta, která činila 4 020 Kč, se od 1. ledna 2024 ruší.

  Zrušení školkovného

  Tzv. školkovné (sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení), které činilo až 17 300 Kč, se od 1. ledna 2024 ruší.

  Omezení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům

  Všechny doposud od daně osvobozené nepeněžní benefity, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, jsou od 1. ledna 2024 osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy (aktuálně 21 984 Kč ročně). U příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnance dochází ke sjednocení podmínek pro osvobození příspěvku (bez ohledu na jeho formu).

  Sjednocení podmínek pro stravenky a stravenkový paušál

  Dosud byly stravenky na rozdíl od stravenkového paušálu na straně zaměstnance osvobozeny od daně bez limitu, od ledna 2024 budou stravenky stejně jako stravenkový paušál od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny jen do zákonem stanoveného limitu. V souvislosti s tím dochází i k úpravě stravovacího paušálu tak, aby ho mohly adekvátně čerpat i osoby na delších pracovních směnách.

  Změny v oblasti FKSP

  Od 1. ledna 2024 dochází ke snížení základního přídělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb o polovinu, tzn. z 2 % na 1 % z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy.  Novinkou také je, že nejméně polovina základního přídělu do fondu bude povinně určena na podporu produktů na zabezpečení zaměstnanců ve stáří.

  Zvýšení odvodů OSVČ

  Od 1. ledna 2024 se zvýší odvody osob samostatně výdělečně činných. V letech 2024–2026 vzroste minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně. Zároveň budou OSVČ platit pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně.

  Zdaněny jsou příjmy zaměstnanců i OSVČ stejně: sazbou daně 15 % pro základ daně do 36násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu daně přesahujícího 36násobek průměrné mzdy. U zaměstnanců je základem daně tzv. hrubá mzda, u OSVČ je pak základem daně rozdíl mezi příjmy a výdaji.

  Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance

  Od 1. ledna 2024 dochází ke znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 % (dosud 0 %).

  Možnost vedení účetnictví ve funkční měně

  Firmy, které mají většinu transakcí v cizí měně, mohou od 1. ledna 2024 vést účetnictví ve funkční měně (EUR, USD, GBP) a zároveň mají možnost v této měně vyplnit daňové přiznání a daň v ní i zaplatit.

  Zvýšení daně z nemovitosti

  Daň z nemovitých věcí se od 1. ledna 2024 zvýší průměrně o 80 %. V rámci navýšení sazeb daně dochází také zvýšení daně ze 2 Kč na 3,50 Kč za 1 m² nebytového prostoru užívaného k  podnikání. Nově se toto zvýšení daně ze staveb a jednotek bude týkat i všech místností v obytných domech a bytech sloužících k podnikání v oblasti ubytování (bez ohledu na to, jestli se jedná o nebytový prostor).

  Dále dochází ke zvýšení minimální celkové daně za spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která bude činit 90 Kč. Zároveň dochází ke zvýšení hranice minimální výše daně, kterou je poplatník povinen uhradit, na 50 Kč.

  Zavedení inflačního koeficientu

  Od roku 2024 se zavádí tzv. inflační koeficient, kterým se násobí výsledná daň z pozemků a výsledná daň ze staveb a jednotek. Změnu inflačního koeficientu bude vyhlašovat Ministerstvo financí formou sdělení zveřejněného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv vždy do 30. června kalendářního roku, který bezprostředně předchází zdaňovacímu období. Meziročně může dojít ke zvýšení inflačního koeficientu maximálně o 20 %.

  Pro zemědělské pozemky je inflační koeficient vždy 1, protože při stanovení základu daně u těchto pozemků se již inflace zohledňuje. Na zdaňovací období roku 2024 je inflační koeficient stanoven na základě přechodných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí ve výši 1.

  Zdanění garáže a budovy pro rodinnou rekreaci na základě zápisu v katastru

  Skutečný způsob využití garáží a objektů pro rekreaci nebude od ledna 2024 podstatný a budova bude zdaněna podle způsobu využití evidovaného v katastru nemovitostí. Budova zapsaná v katastru nemovitostí jinak než budova pro rodinnou rekreaci nebo garáž bude zdaněna jako ostatní zdanitelná stavba, a to i když byla doposud zdaňována podle užívání jako budova pro rodinnou rekreaci nebo jako garáž. V případě, že by budova nebyla v katastru nemovitostí vůbec evidována, bude nadále rozhodující způsob jejího faktického využití.

  Rozšíření okruhu případů, kdy poplatníkem daně z nemovitých věcí bude uživatel nemovité věci

  Od 1. ledna 2024 bude uživatel nemovité věci poplatníkem daně z nemovitých věcí nově i v případech, kdy není vlastník zdanitelné budovy nebo jednotky znám, nebo s nemovitou věcí hospodaří podle zákona Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

  Vyjmutí vodních ploch z předmětu daně z nemovitých věcí

  Od 1. ledna 2024 dojde ke kompletnímu vyjmutí vodních ploch z předmětu daně z nemovitosti, což se týká i rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb. Díky této změně nebudou dotčení poplatníci povinni podávat daňové přiznání.

  Nová sazba daně z nemovitých věcí pro nevyužitelné pozemky

  Pozemky typu “ostatní plocha” se způsobem využití pozemku “neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň nebo zeleň” budou od zdaňovacího období roku 2024 zařazeny do skupiny “nevyužitelných ostatních ploch” a použije se u nich sazba daně 0,08 Kč za m². Dochází tak ke snížení zdanění u těchto pozemků a obce je mohou obecně závaznou vyhláškou od daně zcela osvobodit. Poplatník pak nemusí díky této změně podávat daňové přiznání.

  Změny v osvobození pozemků od daně z nemovitých věcí

  Osvobození od daně z nemovitosti se od 1. ledna 2024 rozšiřuje na případy pozemků, které jsou zatíženy právem stavby ve prospěch obce, na jejímž území se nacházejí. Zároveň se rozšiřuje osvobození pozemků tvořících jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou, které slouží vymezeným veřejně prospěšným účelům.

  Naopak se ruší osvobození pozemků a staveb sloužících k nakládání s odpady, typicky skládek.

  Zpřesnění stanovení základu daně u bytových jednotek

  Podlahová plocha bytové jednotky bude určena podle údaje evidovaného v katastru nemovitostí od 1. ledna 2024. Pokud nebude podlahová plocha v katastru evidována, bude se vycházet z prohlášení vlastníka (v případě jeho absence se bude vycházet ze skutečného stavu).

  Zrušení zvýhodnění u zaměstnaneckých bytů a rodinných domů

  Výjimka ze zdanění u zaměstnaneckých bytových jednotek, bytů a rodinných domů vznikla kvůli postupnému předávání bytového fondu, kterým disponovali velcí zaměstnavatelé z doby před rokem 1989. Nyní je od 1. ledna 2024 zrušena. Přechodné ustanovení zajišťuje, že se zrušení výjimky nedotkne zaměstnanců, kteří v daných bytových jednotkách, bytech a rodinných domech měli bydliště ještě před účinností zákona.

  Snížení limitu pro osvobození příjmů z hazardních her

  Od 1. ledna 2024 dochází ke snížení limitu pro osvobození příjmů z hazardních her z původního 1 milionu Kč na 50 000 Kč. Uvedený limit se uplatní v závislosti na tom, zda výhra podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (loterie, tombola), nebo zda se výhry zahrnují do dílčího základu daně (ostatní hazardní hry).

  Zvýšení daně z hazardních her a právní úprava hazardní regulace

  Základní sazba 35 % uplatňovaná u loterií a technických her zůstává ve stejné výši, ale druhá sazba 23 % (uplatňovaná aktuálně u živých her, binga, kursových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého rozsahu apod.) se od 1. ledna 2024 zvyšuje na 30 %.

  Zároveň dochází k širším úpravám v zákoně o hazardních hrách, které mají zvýšit ochranu hráčů hazardních her a zefektivnit celkovou právní úpravu.

  Nové daňově zvýhodněné produkty pro finanční zajištění na stáří

  Od 1. ledna 2024 se rozšiřuje okruh možností spoření na stáří o produkty bankovního a investičního typu prostřednictvím nástroje “dlouhodobý investiční produkt” (DIP). Nejde o nový finanční produkt, nýbrž o režim pro finanční produkty investičního nebo spořicího typu, které jsou v zákonech zavedené již dnes. Může jít o konzervativní bankovní vklad, spořicí účet či dynamičtější kolektivní nebo individuální investování.

  Náklady v případě vzniku závislosti klienta nebo jeho osoby blízké na pomoci někoho jiného z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu bude nově řešit “pojištění dlouhodobé péče”.

  Zavádí se také tzv. alternativní účastnický fond. Všechny změny z této oblasti si můžete podrobněji prostudovat v tiskové zprávě MF ČR.

  Snížení státní podpory stavebního spoření u stávajících a nových smluv

  Od 1. ledna 2024 dochází ke snížení státní podpory stavebního spoření na maximálně 1 000 Kč za rok pro nové i stávající smlouvy.

  Zrušení kolkových známek

  Od ledna 2024 dochází ke zrušení kolkových známek jako platebního prostředku s přechodným obdobím, kdy bude ještě možné stávající kolky používat.

  Změny DPH, redukce sazeb a snížení daně

  Od 1. ledna 2024 dochází k redukci počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %. Vybrané zboží a služby se přesunuly ze snížené do základní sazby DPH. Knihy jsou nově zcela osvobozeny od DPH.

  Dochází ke sjednocení dvou snížených sazeb ve výši 15 % a 10 % do jediné sazby ve výši 12 %. Spadají do ní např. potraviny, stavební práce, dětské autosedačky nebo pohřební služby. Do základní sazby 21 % se naopak přesunuly kadeřnické a holičské služby, točené pivo, zpracování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce a řezané květiny, služby autorů a výkonných umělců, sběr a přeprava komunálního odpadu, palivové dřevo ve všech podobách, dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností.

  Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá příležitostná a zvláštní linková hromadná doprava osob, veškerá pitná voda dodávaná vodovodem a dále některé zdravotnické přístroje a zařízení.

  Knihy, omalovánky, hudebniny, obrázkové knihy apod. jsou nově od DPH zcela osvobozeny. Noviny jsou daněny 12% sazbou DPH, stejně jako časopisy a jiná periodika.

  Zvýšení daně z lihu

  Sazba spotřební daně z lihu se zvýší v horizontu 3 let. V letech 2024 a 2025 se navýší o 10 % a následně v roce 2026 o 5 %. Na základě trvalé výjimky dojednané v EU se bude nadále uplatňovat poloviční sazba u produktů z pěstitelského pálení pro vlastní spotřebu pěstitele.

 2. Změny od 1. února 2024

  Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku

  Od 1. února 2024 dochází ke zvýšení sazeb spotřební daně z cigaret, tabáku ke kouření, doutníků a cigarillos o +10 %. V období let 2025–2027 sazby spotřební daně u těchto výrobků dále porostou, a to tempem +5 % ročně. Ve stejném období 2024–2027 dojde k pravidelnému zvyšování sazby daně u zahřívaného tabáku o 15 %.

 3. Změny od 1. března 2024

  Zvýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace

  Od 1. března 2024 dojde ke zvýšení ceny roční dálniční známky z 1 500 na 2 300 Kč, tedy o 800 Kč. Zavádí se také nové pravidelné valorizační schéma, které bude reflektovat zejména výši inflace. Současná cena dálniční známky je platná již od roku 2012 a v důsledku vývoje cenové úrovně se propadla její reálná hodnota.

 4. Změny od 1. dubna 2024

  Zavedení spotřební daně u e-cigaret a nikotinových sáčků

  Od 1. dubna dochází k zavedení spotřební daně u e-cigaret, její sazba bude v roce 2024 činit 2,5 Kč/ml a poroste až do roku 2027 na hodnotu 10 Kč/ml. Spotřební daň se zavádí také u nikotinových sáčků, kde bude sazba daně v roce 2024 ve výši 0,4 Kč/g a poroste do roku 2027 na hodnotu 1,7 Kč/g.

 5. Změny od 1. července 2024

  Změny státního příspěvku ve III. penzijním pilíři

  Od 1. července 2024 stoupne minimální příspěvek účastníka, od kterého je poskytován státní příspěvek, na 500 Kč. V rozmezí 500–1700 Kč bude nově státní příspěvek vždy činit 20 % z vkladu účastníka za účelem jeho motivace k vyšším měsíčním vkladům.

  K 1. červenci 2024 rovněž končí vyplácení státního příspěvku účastníkům ve starobním důchodu. Účastník, který dosud nedosáhl doby spoření nutné pro výběr prostředků ve formě jednorázového vyrovnání (min. 5 let) nebo odbytného (min. 2 roky a vrácení státní podpory), může snížit svůj měsíční příspěvek na minimální výši (100 Kč) a s tímto minimálním příspěvkem dospořit do požadovaných 2 nebo 5 let.

  Příjemce starobního důchodu se zdanitelnými příjmy bude moci nadále využívat daňové zvýhodnění spoření na stáří. V současné době se s daňovým zvýhodněním pojí úložky nad 1 000 Kč měsíčně, k 1. červenci 2024 se tato hranice zvýší na 1 700 Kč měsíčně.

  Změny u DPP, zastropování úlev z odvodů

  Dosud se uplatňovala výjimka v oblasti zdravotního a sociálního pojištění pracovníků na dohodu o provedení práce, kdy se z DPP do 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele neplatilo pojistné. Dohodář však mohl mít DPP uzavřenou u více zaměstnavatelů zároveň, a odvody tak neodváděl ani z vyšších příjmů než 10 000 Kč.

  Nově se tedy stanovily limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě DPP (a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení): pro DPP u jednoho zaměstnavatele činí tento limit 25 % průměrné mzdy, při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů je stanovený na 40 % průměrné mzdy. Aby opatření mohlo být kontrolováno, zavádí se také evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

 6. Změny od 1. září 2024

  Změna pravidel pro předčasné splacení hypotéky

  Novela zákona o spotřebitelském úvěru upřesňuje pravidla s účinností od 1. září 2024 pro předčasné splacení hypotéky v průběhu doby, po kterou je fixována úroková sazba. Schválený návrh důsledně rozlišuje, zda má spotřebitel pro splacení hypotéky oprávněný důvod (jestli se nachází ve složité životní situaci), nebo je motivován pouze finanční optimalizací (přechodem k jiné bance za nižšími úroky).

  Jednoznačně je stanoveno, jakou náhradu může banka požadovat při předčasném splacení hypotéky během fixace. Novela stupňuje výši limitu náhrady podle počtu let zbývajících do konce fixace (maximálně 0,25 % předčasně splacené částky za každý započatý rok do konce fixace) a současně snižuje celkový limit náhrady na nejvýše 1 % z předčasně splácené částky.

  Nadále přitom platí, že v případě složitých životních situací má spotřebitel právo na předčasné splacení zdarma. Nově se možnost předčasného splacení bez poplatku bude vztahovat také na případy vypořádání společného jmění manželů v případě rozvodu a na prodej nemovitosti po 2 letech či později od její koupě.

  Nová pravidla se použijí na nové úvěrové smlouvy (smlouvy sjednané po 1. září 2024), u těch běžících se použijí jen na ta předčasná splacení, k nimž dojde během fixace sjednané až po datu účinnosti této části novely (až po 1. září 2024).

 7. Další změny v roce 2024

  Změny platné od 2. měsíce po měsíci vyhlášení nového zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve Sbírce zákonů (např. při vyhlášení zákona ve sbírce v lednu bude účinnost změn od 1. března):

  Povinné ručení na elektrokoloběžky a další tzv. minivozítka

  Nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla rozšiřuje okruh vozidel podléhajících povinnosti pojištění odpovědnosti. Půjde o všechna vozidla, jejichž maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, v případě, že je jejich provozní hmotnost vyšší než 25 kg, tak už od 14 km/h. Zákon zároveň stanovuje, že za motorová vozidla se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Půjde tedy nově např. o elektrické koloběžky či Segwaye (nikoli však o elektrická kola).

  Povinnost zajistit, že vozidlo je pojištěno, se nově přenáší z vlastníka vozidla na jeho skutečného provozovatele. Povinné ručení tedy zajišťuje vždy provozovatel, nikoli řidič, který si ho dočasně půjčil. Týká se to i krátkodobého využívání sdílených koloběžek.

  Konec papírové zelené karty a další změny

  S půlročním odkladem účinnosti se ruší zelené karty pro prokazování pojištění odpovědnosti při provozu vozidla na území ČR a nahradí je on-line evidence pojištění. Nicméně pro cesty do zahraničí může být zelená karta nadále potřeba.

  Zjednoduší se také evidenční úkony při změnách v registru silničních vozidel. Dochází rovněž ke zvýšení minimálních limitů pojistného plnění ze současných 35 milionů Kč na 50 milionů Kč.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další články z kategorie Novinky


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás