, Kotlíková dotace 2019 → Získejte až 120 000 Kč na nový kotel - Skrblík.cz

Kotlíková dotace 2019: Podmínky a návod, jak získat dotace na kotel

Díky programu Kotlíková dotace je možné získat finanční příspěvek na výměnu kotle na pevná paliva ve výši až 80 %. Realizaci úsporných opatření lze kombinovat s programem Nová zelená úsporám, v průběhu dvou let lze navíc získat bonus až 40 000 Kč. Návod jak získat dotaci a všechny související informace najdete v tomto článku.

1Co jsou kotlíkové dotace 2019?

Kotlíková dotace 2019V některých částech České republiky je dlouhodobě velmi znečištěné ovzduší, na čemž se ve velké míře podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle.

Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo s tímto nešvarem bojovat příspěvkem na nákup nového kotle částkou ve výši 70-80 % z jeho pořizovací ceny.

Pro získání dotace na kotel je nutné splnit podmínky popsané v dalších bodech článku. Peníze do programu dodala Evropská unie, cílem je do roku 2020 nahradit alespoň 80 tisíc z celkových 350 tisíc neekologických kotlů.

První vlna kotlíkové dotace byla realizována v letech 2015 – 2018, příjem žádostí byl ukončen 29. 4. 2016. Druhá vlna kotlíkové dotace probíhala v letech 2017 – 2019, příjem žádostí byl ukončen 30. 4. 2018. Třetí vlna kotlíkových dotací by měla být ze strany Ministerstva životního prostředí spuštěna v průběhu roku 2019.

2Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

O peníze na pořízení kotle mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše 3 bytovými jednotkami, kteří splní následující podmínky:

 • Směrnice o Ekodesignu
  Kupovaná tepelná zařízení musejí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních limitů.
 • Povinná spolupráce s odborníkem
  Instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři.
 • Zpětné čerpání dotace
  Proplácení dotací žadatelům probíhá zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.
 • Peníze také na projekt a stavební práce
  Mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají související stavební práce a zpracování projektové dokumentace.
 • Konkrétní podmínky si stanoví kraje
  Dodatečné podmínky a pravidla pro vyplácení dotací si stanoví jednotlivé kraje. Napříč republikou se tak mohou lišit.

3Co se změnilo v Kotlíkové dotaci II

 • Fyzické osoby mohou do žádosti o dotaci zahrnout náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory.
 • Kotel určený k výměně musí být s ručním přikládáním za podmínky, že od 1. ledna 2009 nebyl podpořen z programu Zelená úsporám, společného programu na výměnu kotlů Ministerstva životního prostředí a krajů nebo z projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech”.
 • Již není třeba disponovat PENB (průkaz energetické náročnosti budovy), případně provádět energetická mikroopatření.
 • Pokud je realizován současně projekt z Nové zelené úsporám, je možnost získat od Státního fondu životního prostředí bonus 20–40 000 Kč
 • Podpora se již nadále neposkytuje na výměny stávajících kotlů za kotle spalující výhradně uhlí.
 • Podpora se již nadále neposkytuje na výměny stávajících kotlů za kotle kombinované s ručním přikládáním.
 • Podpora se již nadále neposkytuje na výměnu stávajících kotlů 3. a vyšší emisní třídy (pouze 1. a 2. třída, nebo pokud emisní třída nebyla stanovena).
 • Podpora se již nadále neposkytuje na instalace solárně-termických soustav ani v kombinaci s výměnou zdroje tepla.
 • Nově je nejvýše možné získat jen 80 % uznatelných nákladů.

Podmínky v jednotlivých krajích se mohou mírně lišit.

4Kolik peněz je možné získat?

Výše kotlíkové dotace 2019 je 70-80 % z uznatelných nákladů, strop se liší podle druhu instalovaného tepelného zdroje. Maximální výše příspěvku tak činí 120 000 Kč, stanovena je pevně dle účelu využití.

Výše dotace Účel dotace
80 % způsobilých výdajů
nejvýše 120 000 Kč
Tepelné čerpadlo
80 % způsobilých výdajů
nejvýše 120 000 Kč
Automatický kotel na biomasu
80 % způsobilých výdajů
nejvýše 100 000 Kč
Ruční kotel na biomasu
75 % způsobilých výdajů
nejvýše 95 000 Kč
Plynový kondenzační kotel
75 % způsobilých výdajů
nejvýše 75 000 Kč
Automatický kombinovaný kotel na uhlí a biomasu

Výše příspěvku se navyšuje o 5 procentních bodů v obcích, jež jsou označeny jako prioritní území. Obecně vzato jde o všechny ty, ve kterých dochází k trvalému překročení alespoň jednoho z imisních limitů.

Za způsobilé výdaje se považují především náklady na stavební práce, pořízení nového zdroje vytápění, náklady na zkoušky nebo testy kotlů, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo na služby energetického specialisty.

5Co je třeba předložit pro získání Kotlíkové dotace 2019?

Tuto otázku není v současné době možné přesně zodpovědět, neboť jednotlivé kraje si budou stanovovat svá vlastní pravidla. Ve všech koutech republiky bude nutné předložit:

 1. Žádost o poskytnutí dotace (každý kraj bude mít svou)
 2. Průkaz energetické náročnosti budovy
 3. Dokumenty o stávajícím kotli – fotodokumentaci stvrzující napojení na otopnou soustavu a komínové těleso, informace o typu kotle, použitém materiálu, výkonu a prohlášení o jeho funkčnosti a používaných palivech (tedy o kontrole technického stavu a provozu kotle).
 4. Písemný souhlas spoluvlastníků domů či pozemku (je-li jich více)
 5. Písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud je odlišný od vlastníka nemovitosti)
 6. Další přílohy dle požadavků kraje

6Kotlíková dotace + Nová zelená úsporám = bonus až 40 000 Kč

3. výzva Nové zelené úsporám byla vyhlášena 4. září 2017,  bylo v ní možné v kombinaci s kotlíkovými dotacemi získat bonus až 40 000 Kč.

Bonus byl určen pro domácnosti, které zkombinovaly žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému a žádost o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj tepla.

Uplatnit nárok na bonus je možné nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel, je tedy možné požádat o kotlíkovou dotaci a třeba o půl roku později o dotaci na zateplení. Po dokončení projektu mu bude vyplacena jak dotace na zateplení, tak i bonus za výměnu kotle.

Dle údajů zveřejněných na stránkách OP Životní prostředí 2014 – 2020 by měla být v pondělí 7. 1. 2019 vyhlášena třetí výzva Ministerstva životního prostředí v oblasti podpory 2.1 – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečisťujících látek, a to směrem ke krajům. Poté budou vyhlášeny dotační programy na kotlíkové dotace v jednotlivých krajích.

7Kolik peněz je v programu? Jak budou rozděleny?

V první výzvě byly mezi kraje rozděleny 3 miliardy korun, v dalších výzvách probíhajících až do roku 2020 se bude jednat o dalších 6 miliard korun. Na druhé kolo připadlo 3,4 miliardy korun.

Vyčleněná částka Minimální počet výměn
Hlavní město Praha 23 700 000 Kč 247
Jihočeský kraj 303 000 000 Kč 3 155
Jihomoravský kraj 135 600 000 Kč 1 412
Karlovarský kraj 67 200 000 Kč 700
Kraj Vysočina 238 800 000 Kč 2 486
Královéhradecký kraj 200 100 000 Kč 2 083
Liberecký kraj 140 400 000 Kč 1 462
Moravskoslezský kraj 891 480 000 Kč 8 654
Olomoucký kraj 172 200 000 Kč 1 793
Pardubický kraj 177 900 000 Kč 1 852
Plzeňský kraj 231 600 000 Kč 2 412
Středočeský kraj 517 800 000 Kč 5 390
Ústecký kraj 161 700 000 Kč 1 683
Zlínský kraj 160 500 000 Kč 1 671
Celkem 3 421 980 000 Kč 35 000

8Dodatečné podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo

U elektrických tepelných čerpadel je prvotním předpokladem pro schválení dotace plnění normy ČSN EN 14 511 – tedy následujících parametrů:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor
země – voda B0/W35 4,3
vzduch – voda A2/W35 3,1
voda – voda W10/W35 5,1

U plynových tepelných čerpadel je nutné plnění normy ČSN EN 12 309 – 2 a dosahování následujících teplotních charakteristik:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor
země – voda B0/W35 1,3
vzduch – voda A2/W35 1,3
voda – voda W10/W35 1,3

Ve všech případech je nutné plnit normy definované ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (zelený box níže).

9Kde získat více informací?

V první řadě vám doporučujeme sledovat Skrblíka a internetové stránky vašeho kraje. Obecné informace o Kotlíkových dotacích naleznete také na webu Ministerstva životního prostředí.

Kdy a kde žádat o Kotlíkovou dotaci 2019

1Kotlíková dotace Hlavní město Praha 2019

Kotlíková dotace Hlavní město Praha 2019Příjem žádostí v druhé vlně Kotlíkové dotace byl zahájen 30. října 2017 se zpětnou způsobilostí nákladů od 15. července 2015.

Žádosti se podávají na hlavní podatelně MHMP (nejlépe Jungmannova 35/29 v přízemí).

Před podáním žádosti se doporučuje navštívit administrátory programu ve dveřích 419 ve 4. patře Škodova paláce na téže adrese za účelem kontroly žádosti a jejích příloh.

Dotaci je možné poskytnout pouze na schválená zařízení, formulář žádosti a další informace jsou přístupné na webu magistrátu.

2Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2019

Kotlíková dotace Jihočeský kraj 2019Druhá vlna Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji byla zveřejněna 29. září 2017. Žádosti se přijímají od 30. října 2017 výhradně elektronicky s následným doložením podepsaného výtisku a povinných příloh.

Uznatelnost výdajů je zpětně od 15. července 2015. Více informací naleznete na webu Jihočeského kraje.

3Kotlíková dotace Jihomoravský kraj 2019

Kotlíková dotace Jihomoravský kraj 2019Po vyčerpání dotací v programu Kotlíkové dotace I v letech 2015 a 2016 byla k 14. září 2017 vyhlášena první výzva ke sběru žádostí v Kotlíkové dotaci II.

Sběr žádostí byl zahájen 16. října 2017 a probíhá až do 31. března 2019. K 24. lednu 2018 bylo k dispozici 700 žádostí pro nově přihlášené.

Hlavní změny oproti předchozí vlně:

 1. Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle na pevná paliva k prokázání emisní třídy je povinnou přílohou žádosti.
 2. Realizace tzv. mikroenergetického opatření již není vyžadována.
 3. Změna výše podpory
 4. Změna podporovaných nových kotlů – není podporován nákup nového kotle pouze na uhlí či kotle kombinovaného na uhlí/biomasu s ručním přikládáním.

Více informací nabízí web Jihomoravského kraje.

4Kotlíková dotace Karlovarský kraj 2019

Kotlíková dotace Karlovarský kraj 2019Kotlíková dotace II byla vyhlášena 28. července 2017, s příjmem žádostí od 30. srpna 2017 do 29. března 2019 včetně (respektive do 12. dubna 2019 v případě listinné části).

Žádost musí být podána elektronicky s doložením listinné části na sídle Karlovarského kraje do 10 dní od podání elektronické části.

Pro 1. průběžnou výzvu platí, že revizní zpráva či protokol o uvedení nového zařízení do provozu musí být vystaveny nejpozději do 31. května 2019. Podrobnější pokyny jsou na webu Karlovarského kraje.

5Kotlíková dotace Kraj Vysočina 2019

Kotlíková dotace Kraj Vysočina 20192. kolo Kotlíkových dotací bylo vyhlášeno 19. září 2017 s příjmem žádostí od 20. října 2017 papírovým podáním, elektronickým podáním skrze e-mailovou schránkou i datovou schránku.

Podrobnější informace lze získat na stránkách kraje.

O poskytnutí či neposkytnutí dotace bude rozhodovat Rada Kraje Vysočina nejpozději do 90 pracovních dnů od podání žádosti, tzn. nejpozději začátkem března 2018 bude rozhodnuto o žádostech předložených v říjnu 2017.

6Kotlíková dotace Královéhradecký kraj 2019

Kotlíková dotace Královéhradecký kraj 2019Kotlíková dotace II byla v Královéhradeckém kraji schválena 11. září 2017 a příjem žádostí byl zahájen 30. října 2017 na dotačním portále DOTIS.

Na dotačním portále byl nejprve možný jen zápis do Pořadníku žadatelů a všech 1 050 míst se zaplnilo během jedné minuty po spuštění programu. Potom měli žadatelé povinnost podat elektronickou žádost prostřednictvím dotačního portálu DOTIS a následně do 10 pracovních dní dodat podepsanou listinnou verzi žádosti, včetně všech příloh. Dne 19. září 2018 probíhal zápis do Elektronického pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci v rámci výzvy 18OPK01. Kapacita 950 míst byla vyčerpána za dvě desítky vteřin.

Výzva byla ukončena, a tak doporučujeme dál sledovat web kraje a čekat na vyhlášení další výzvy.

7Kotlíková dotace Liberecký kraj 2019

Kotlíková dotace Liberecký kraj 2019Projekt Kotlíkové dotace v Libereckém kraji byl vyhlášen 29. září 2017 a příjem žádostí byl již ukončen. Finanční alokace byla vyčerpána koncem srpna 2018. Byl však vytvořen zásobník projektů pro tzv. třetí vlnu kotlíkových dotací.

Podrobnější informace můžete sledovat na v instruktážním videu nebo příručce k vyplnění žádosti.

Žádost se vyplní a odešle elektronicky, poté je povinnost doručit listinnou podobu včetně příloh do 10 dní na podatelnu krajského úřadu. V případě, že nově pořízený kotel na biomasu bude s ručním přikládáním, je vyžadována současně instalace nově pořízené akumulační nádoby.

Akumulační nádoba o daném objemu je požadována také v případě, kdy se jedná o kotel automatický s možností ručního přikládání.

8Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj 2019

Kotlíková dotace Moravskoslezský kraj 2019Dotační program Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji byl vyhlášen 27. června 2017. Dne 16. října 2018 byla přijata žádost o kotlíkovou dotaci s pořadovým číslem 10 000 a příjem žádostí pro tuto vlnu byl tímto ukončen. Finanční prostředky jsou vyčerpány.

Žádosti bylo možné podávat elektronicky.

V případě kotlů s ruční dodávkou paliva je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván).

U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště.

Další podmínky poskytnutí dotace najdete na webu kraje.

9Kotlíková dotace Olomoucký kraj 2019

Kotlíková dotace Olomoucký kraj 2019Olomoucký kraj spustil druhou vlnu kotlíkových dotací 19. září 2018, příjem žádostí byl zahájen 24. října 2017.

Kraj přijímal žádosti do 30. dubna 2018.

Před podáním přihlášky bylo třeba vyplnit přihlášku. Po vyplnění formuláře došlo k jeho odeslání (nikoliv evidenci), kdy výsledkem bylo vygenerování jedinečného PID kódu.

PID kód sloužil k následné elektronické evidenci žádosti na webu. Schvalování žádostí probíhalo postupně.

10Kotlíková dotace Pardubický kraj 2019

Kotlíková dotace Pardubický kraj 2019Pardubický kraj vyhlásil 3. výzvu Kotlíkové dotace 27. září 2017.

Příjem žádostí probíhal elektronicky, byl zahájen 31. října 2017 a ukončen 6. listopadu 2017.

Neúspěšní žadatelé mohou předložit novou žádost o kotlíkovou dotaci do 4. výzvy. Příjem žádostí byl zahájen 9. října 2018, termín pro ukončení příjmu žádostí je stanoven na 31. březen 2019.

Doporučujeme sledovat průběžně web Pardubického kraje.

11Kotlíková dotace Plzeňský kraj 2019

Kotlíková dotace Plzeňský kraj 2019První výzva dotačního titulu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II byla v rámci Plzeňského kraje schválena 21. srpna 2017.

Žádosti byly přijímány od 30. října 2017 do 22. května 2018, kdy došlo k vyčerpání alokace. Dne 25. června 2018 byl ukončen příjem žádostí do tzv. zásobníku žádostí na pořízení ekologického vytápění v domácnostech.

Přihlášky je nutno podat elektronicky v aplikaci eDotace. Po obdržení registračního čísla ji je nutné do 10 dnů doložit v obálce v písemné podobě včetně všech náležitostí osobně, nebo poštou na adresu krajského úřadu.

12Kotlíková dotace Středočeský kraj 2019

Kotlíková dotace Středočeský kraj 20192. výzva na Kotlíkové dotace byla vyhlášena 31. srpna 2017.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace začala 4. října 2017 a skončila 29. června 2018.

Žádosti o dotaci musely být podávány elektronickou formou. Při odeslání vyplněné žádosti je nejprve vygenerováno elektronickým systémem “Potvrzení přijetí žádosti o kotlíkovou dotaci”.

Vygenerovanou a podepsanou písemnou žádost včetně povinných příloh bylo nutno doručit nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti osobně nebo poštou na krajský úřad.

12 Kotlíková dotace Ústecký kraj 2019

Kotlíková dotace Ústecký kraj 20193. výzvu Kotlíkové dotace vyhlásil Ústecký kraj 11. září 2017 a příjem elektronických žádostí byl zahájen 31. října 2017.

Ukončen byl 30. 4. 2018. Dne 1. 8. 2018 byl orgány kraje schválen zásobník žadatelů (náhradníků). V případě uvolnění finančních prostředků jsou žadatelé přeřazováni ze zásobníku do programu podle pořadí žádosti.

Nejpozději do 10 pracovních dnů od data podání elektronické žádosti bylo třeba podepsaný výtisk žádosti se všemi povinnými přílohami doručit (poštou nebo osobně v úředních hodinách) na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

14 Kotlíková dotace Zlínský kraj 2019

Kotlíková dotace Zlínský kraj 2019Kotlíková dotace II byla ve Zlínské kraji vyhlášena 21. září 2017 a příjem žádostí začal 25. října 2017.

Vzhledem k tomu, že požadovaná částka dotace přesáhla 130 % aktuálně vyhlášené alokace, Zlínský kraj přistoupil v souladu s vyhlášeným Programem k dřívějšímu ukončení příjmu elektronických formulářů žádosti hned 26. října 2017.

Doporučujeme dál sledovat stránky Zlínského kraje pro informace o případné další výzvě.

Směrnice o ekodesignu

Od 1. 1. 2020 bude možné prodávat jen kotle, které splňují tzv. Směrnici o ekodesignu 2009/125/ES. Ta stanovuje mj. minimální ekologické požadavky a maximální emisní limity kotlů na tuhá paliva.

Seznam výrobků odpovídajících této normě si můžete prohlédnout na stránkách Státního fondu životního prostředí.

Parametr Požadavek
Sezónní energetická účinnost vytápění v % 75% pro kotle o výkonu ≤ 20 kW
77% pro kotle o výkonu > 20 kW
Pevné částice (PM) 40 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
60 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Organické plynné sloučeniny (OGC) v mg/m3 20 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
30 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxid uhelnatý (CO) v mg/m3 500 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
700 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
Oxidy dusíku (NOx) v mg/m3 200 mg/m3 pro kotle na biomasu
350 mg/m3 pro kotle na fosilní paliva

Plánovaná omezení související s prodejem a provozem kotlů

Při snaze snížit počet neekologických kotlů je používána metoda cukru a biče. Spolu s dotacemi tak jsou zaváděna omezení v prodeji a používání nejméně ekologických kotlů.

Platí od Popis
1. ledna 2014 Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy
1. ledna 2017 Povinnost předložit revizi kotle včetně označení emisní třídy
1. ledna 2018 Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy
1. ledna 2020 Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy
1. září 2022 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy